• 1 سال پیش

  • 6

  • 47:18

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 202

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
0
0

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 202

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 47:18

  • 6

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads