• 9 سال پیش

  • 773

  • 02:00

دکتر درگی -کمال گرایی با انعطاف پذیری(قسمت پنجم)

رادیو صدای بازاریابی
4
4
0

دکتر درگی -کمال گرایی با انعطاف پذیری(قسمت پنجم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 02:00

  • 773

  • 9 سال پیش

توضیحات
قسمت پنجم از مجموعه پادکست های دکتر درگی با موضوع کمال گرایی با انعطاف پذیری

shenoto-ads
shenoto-ads