• 9 سال پیش

  • 324

  • 01:48

فرهنگ سازمانی

شنوتو
17
17
0

فرهنگ سازمانی

شنوتو
  • 01:48

  • 324

  • 9 سال پیش

توضیحات
اگر می خواهیم بر دیگران تاثیر بگذاریم و آنها را با خودمان همراه کنیم بهتر است با زبان، رویکرد و نگرش خود آن افراد، حرف بزنیم و رفتار کنیم. توجه داشته باشید که همیشه نمی توانید با اصول و چارچوب فکری خودتان دیگران را مدیریت و قانع کنید. این مسیله در کلیه بخشهای زندگی مهم است .  پس با ما همراه باشید تا با تحلیل یک داستان مدیریتی این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

shenoto-ads
shenoto-ads