• 9 سال پیش

  • 5.8K

  • 01:48

کارتیمی

شنوتو
11
11
1

کارتیمی

شنوتو
  • 01:48

  • 5.8K

  • 9 سال پیش

توضیحات
همیشه سازمان یا اجتماعی موفق خواهد بود که بتواند از پتانسیل افراد دارای دیدگاه های متفاوت و متضاد و پذیرش و هضم آنها در جهت رسیدن به چشم اندازها بهترین بهره را بگیرد. به این مثال توجه کنید : زمستان بسیار سختی بود. آن قدر سرد بود که برخی از حیوانات جنگل یخ زده بودند.برخی حیوانات که گروهی زندگی می کردند دور هم جمع شده بودند زیرا با این روش می توانستند بهتر خود را گرم کنند و خود را از مرگ حتمی نجات دهند.

shenoto-ads
shenoto-ads