• 3 سال پیش

  • 105

  • 13:58

نسبیت - مقدمه نسبیت

بینش
2
2
0

نسبیت - مقدمه نسبیت

بینش
  • 13:58

  • 105

  • 3 سال پیش

توضیحات
نظریه نسبیت اینشتین حسین فروتن برگرفته از برنامه کتاب باز

با صدای
حسین فروتن
سروش صحت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads