• 3 سال پیش

  • 42

  • 24:41

شک غزالی - غزالی جلسه5

بینش
2
2
0

شک غزالی - غزالی جلسه5

بینش
  • 24:41

  • 42

  • 3 سال پیش

توضیحات
درسگفتار شک غزالی دکتر مجید احسن استاد دانشگاه تهران

با صدای
دکتر مجید احسن
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads