yournextversion
shenoto podcaster

ورژن بعدی تو

در ورژن بعدی تو با یاد گیری این مباحث به ورژن جدیدی از خودتون تبدیل خواهید شد: هدفگذاری ایده آل، شناخت قدرت ذهن و تقویت عزت نفس و اعتماد بنفس و تغییر نگرش، مجموعه قوانین طبیعت؛ ازجمله قانون ارتعاش، قانون جذب، کارما و ...، توسعه کسب و کار، فروش حرفه ای، برندسازی، زبان بدن ......