radionegaar
shenoto podcaster

رادیو نگار

در این کانال آنچه از دلم بر می آید و حاصل تجربه های زیسته و دانسته های اندوخته است در قالب پادکست برای عزیزان مینویسم و میخوانم. تمامی پادکستها نوشته های خودم هستند و خوانش خودم.