یادیفای

یادیفای
  19
  میانگین پخش
  199
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

  یادیفای

  یادیفای
  19
  میانگین پخش
  199
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  09:41
  • 12

  • 4 سال پیش
  09:41
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  07:06
  • 9

  • 4 سال پیش
  07:06
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  10:01
  • 11

  • 4 سال پیش
  10:01
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  09:46
  • 13

  • 4 سال پیش
  09:46
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  21:23
  • 15

  • 4 سال پیش
  21:23
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  09:32
  • 13

  • 4 سال پیش
  09:32
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  10:18
  • 14

  • 4 سال پیش
  10:18
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  09:14
  • 74

  • 4 سال پیش
  09:14
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  12:04
  • 9

  • 4 سال پیش
  12:04
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  09:14
  • 17

  • 4 سال پیش
  09:14
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتوانیم یک برنامه نویس حرفه ای شویم
  در این سری فایل های صوتی، یاد میگیریم که چطور میتو...
  13:05
  • 12

  • 4 سال پیش
  13:05
  shenoto-ads
  shenoto-ads