کلاس

changizy
  5
  میانگین پخش
  570
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده
  listening...
  listening
  01:05
  • 9

  • 2 سال پیش
  01:05
  listening...
  listening
  03:12
  • 4

  • 2 سال پیش
  03:12
  listening...
  listening
  01:25
  • 5

  • 2 سال پیش
  01:25
  listening...
  listening
  01:14
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:14
  listening...
  listening
  01:10
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:10
  listening...
  listening
  00:37
  • 6

  • 2 سال پیش
  00:37
  listening...
  listening
  01:06
  • 9

  • 2 سال پیش
  01:06
  listening...
  listening
  00:39
  • 7

  • 2 سال پیش
  00:39
  listening...
  listening
  00:37
  • 16

  • 2 سال پیش
  00:37
  listening...
  listening
  01:25
  • 17

  • 2 سال پیش
  01:25
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  02:50
  • 3

  • 3 سال پیش
  02:50
  • 2

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:47
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:47
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  01:01
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:01
  • 2

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:49
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:49
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:51
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:51
  • 4

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  01:50
  • 4

  • 3 سال پیش
  01:50
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  01:24
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:24
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:27
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:27
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  01:04
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:04
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  01:30
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:30
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:57
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:57
  • 4

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  02:19
  • 4

  • 3 سال پیش
  02:19
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  02:01
  • 3

  • 3 سال پیش
  02:01
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  01:13
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:13
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  01:41
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:41
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:57
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:57
  • 1

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  01:04
  • 1

  • 3 سال پیش
  01:04
  • 2

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:47
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:47
  • 4

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:53
  • 4

  • 3 سال پیش
  00:53
  • 4

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:58
  • 4

  • 3 سال پیش
  00:58
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  02:15
  • 3

  • 3 سال پیش
  02:15
  • 5

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:30
  • 5

  • 3 سال پیش
  00:30
  • 3

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:54
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:54
  • 10

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  02:46
  • 10

  • 3 سال پیش
  02:46
  • 6

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:43
  • 6

  • 3 سال پیش
  00:43
  • 5

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:34
  • 5

  • 3 سال پیش
  00:34
  • 14

  • 3 سال پیش
  audio...
  audio
  00:37
  • 14

  • 3 سال پیش
  00:37
  • 5

  • 3 سال پیش
  teaching...
  teaching
  03:35
  • 5

  • 3 سال پیش
  03:35
  • 2

  • 3 سال پیش
  teaching...
  teaching
  01:35
  • 2

  • 3 سال پیش
  01:35
  • 3

  • 3 سال پیش
  teaching...
  teaching
  02:28
  • 3

  • 3 سال پیش
  02:28
  • 2

  • 3 سال پیش
  teaching...
  teaching
  01:19
  • 2

  • 3 سال پیش
  01:19
  • 3

  • 3 سال پیش
  teaching...
  teaching
  01:20
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:20
  • 6

  • 3 سال پیش
  02:00
  • 5

  • 3 سال پیش
  01:40
  • 8

  • 3 سال پیش
  01:24
  • 15

  • 3 سال پیش
  01:53
  • 3

  • 3 سال پیش
  teaching...
  teaching
  00:32
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:32
  • 3

  • 3 سال پیش
  teaching...
  teaching
  02:44
  • 3

  • 3 سال پیش
  02:44
  • 3

  • 3 سال پیش
  teaching...
  teaching
  00:59
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:59
  • 5

  • 3 سال پیش
  teaching...
  teaching
  01:04
  • 5

  • 3 سال پیش
  01:04
  shenoto-ads
  shenoto-ads