کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو

کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو
  37
  میانگین پخش
  907
  تعداد پخش
  24
  دنبال کننده

  کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو

  کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو
  37
  میانگین پخش
  907
  تعداد پخش
  24
  دنبال کننده

  نشست تخصصی «سنجش افکار عمومی از طریق تحلیل کلان داده» روز 27 اردیبهشت سال جاری به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو، انجمن علمی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن ایرانی مطالعات ...
  نشست تخصصی «سنجش افکار عمومی از طریق تحلیل کلان دا...
  02:23:48
  • 20

  • 2 سال پیش
  02:23:48
  نشست «تحول نسلی دانشگاه و دانشجویان و مسئولیت اجتماعی اعضای هیئت علمی» در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف با حضور دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر مصطفی تقوی و دکتر رضا کلاهی...
  نشست «تحول نسلی دانشگاه و دانشجویان و مسئولیت اجتم...
  02:14:28
  • 69

  • 4 سال پیش
  02:14:28
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  28:42
  • 40

  • 4 سال پیش
  28:42
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  53:14
  • 13

  • 4 سال پیش
  53:14
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  01:05:47
  • 64

  • 4 سال پیش
  01:05:47
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  40:21
  • 11

  • 4 سال پیش
  40:21
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  53:46
  • 9

  • 4 سال پیش
  53:46
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  27:33
  • 9

  • 4 سال پیش
  27:33
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  49:47
  • 26

  • 4 سال پیش
  49:47
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  48:07
  • 31

  • 4 سال پیش
  48:07
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  01:02:03
  • 45

  • 4 سال پیش
  01:02:03
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  44:13
  • 92

  • 4 سال پیش
  44:13
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  46:59
  • 16

  • 4 سال پیش
  46:59
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  39:03
  • 74

  • 4 سال پیش
  39:03
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  59:29
  • 15

  • 4 سال پیش
  59:29
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  39:03
  • 95

  • 4 سال پیش
  39:03
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  01:01:36
  • 24

  • 4 سال پیش
  01:01:36
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، در شش پنل تخصصی ب...
  همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، ۲۲ مه...
  56:44
  • 64

  • 4 سال پیش
  56:44
  در نشست «تغییرات اقلیمی و رسانه ها» که با تاکید بر سیل فروردین ماه 98 برگزار شد، محمد فاضلی، مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز امور اجتماعی و منابع آب و انرژی، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هوا...
  در نشست «تغییرات اقلیمی و رسانه ها» که با تاکید بر...
  45:06
  • 13

  • 5 سال پیش
  45:06
  در نشست «تغییرات اقلیمی و رسانه ها» که با تاکید بر سیل فروردین ماه 98 برگزار شد، محمد فاضلی، مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز امور اجتماعی و منابع آب و انرژی، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هوا...
  در نشست «تغییرات اقلیمی و رسانه ها» که با تاکید بر...
  35:48
  • 16

  • 5 سال پیش
  35:48
  در نشست «تغییرات اقلیمی و رسانه ها» که با تاکید بر سیل فروردین ماه 98 برگزار شد، محمد فاضلی، مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز امور اجتماعی و منابع آب و انرژی، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هوا...
  در نشست «تغییرات اقلیمی و رسانه ها» که با تاکید بر...
  37:02
  • 53

  • 5 سال پیش
  37:02
  دکتر اصلی عباسی (حقوقدان)، دکتر محمدمهدی فرقانی (رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی) و دکتر فرهاد اعتمادی ( مدیر گروه ارتباطات و اطلاعات کمیسیون ملی یونسکو) به نقد و بررسی کتاب «مقابله ...
  دکتر اصلی عباسی (حقوقدان)، دکتر محمدمهدی فرقانی (ر...
  01:00:00
  • 41

  • 5 سال پیش
  01:00:00
  دکتر اصلی عباسی (حقوقدان)، دکتر محمدمهدی فرقانی (رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی) و دکتر فرهاد اعتمادی ( مدیر گروه ارتباطات و اطلاعات کمیسیون ملی یونسکو) به نقد و بررسی کتاب «مقابله ...
  دکتر اصلی عباسی (حقوقدان)، دکتر محمدمهدی فرقانی (ر...
  01:00:20
  • 10

  • 5 سال پیش
  01:00:20
  در این فایلهای صوتی، دکتر هادی خانیکی (استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو)، دکتر مقصود فراستخواه (عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی) و...
  در این فایلهای صوتی، دکتر هادی خانیکی (استاد علوم ...
  01:24:54
  • 17

  • 5 سال پیش
  01:24:54
  در این فایلهای صوتی، دکتر هادی خانیکی (استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو)، دکتر مقصود فراستخواه (عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی) و...
  در این فایلهای صوتی، دکتر هادی خانیکی (استاد علوم ...
  56:27
  • 40

  • 5 سال پیش
  56:27
  shenoto-ads
  shenoto-ads