عصرانه برای مدیران

عصرانه برای مدیران
  34
  میانگین پخش
  474
  تعداد پخش
  24
  دنبال کننده

  عصرانه برای مدیران

  عصرانه برای مدیران
  34
  میانگین پخش
  474
  تعداد پخش
  24
  دنبال کننده

  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  45:37
  • 17

  • 5 سال پیش
  45:37
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  45:37
  • 22

  • 5 سال پیش
  45:37
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  53:29
  • 9

  • 5 سال پیش
  53:29
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  33:16
  • 13

  • 5 سال پیش
  33:16
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  28:47
  • 15

  • 5 سال پیش
  28:47
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  35:05
  • 69

  • 5 سال پیش
  35:05
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  26:32
  • 14

  • 5 سال پیش
  26:32
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  22:10
  • 136

  • 5 سال پیش
  22:10
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  33:16
  • 7

  • 5 سال پیش
  33:16
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  53:29
  • 11

  • 5 سال پیش
  53:29
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  28:47
  • 16

  • 5 سال پیش
  28:47
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  26:32
  • 12

  • 5 سال پیش
  26:32
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  35:05
  • 22

  • 5 سال پیش
  35:05
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صورت هفته ای منتشر می شود و اولین دوره آموزشی با موضوع بازاریابی است ، که سعی داریم از جذابیت بازاریابی استفاده کرده و نگرش های مدیریت مخاطبان خود را نی...
  این مجموعه صوتی تحت عنوان عصرانه برای مدیران به صو...
  22:10
  • 111

  • 5 سال پیش
  22:10
  shenoto-ads
  shenoto-ads