فصل اول ، نشست فقه تحقق

موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات
  11
  میانگین پخش
  125
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  جلسه دوازدهم نشست فقه تحقق | سیاست خارجی...

  جلسه دوازدهم نشست فقه تحقق | سیاست خارجی

  01:21:55
  • 10

  • 9 ماه پیش
  01:21:55
  جلسه یازدهم نشست فقه تحقق | تربیت...

  جلسه یازدهم نشست فقه تحقق | تربیت

  01:16:25
  • 10

  • 9 ماه پیش
  01:16:25
  جلسه دهم نشست فقه تحقق | حکمرانی و اقتصاد...

  جلسه دهم نشست فقه تحقق | حکمرانی و اقتصاد

  01:31:24
  • 9

  • 9 ماه پیش
  01:31:24
  جلسه نهم نشست فقه تحقق | سیاست گذاری برهان...

  جلسه نهم نشست فقه تحقق | سیاست گذاری برهان

  01:33:30
  • 9

  • 9 ماه پیش
  01:33:30
  جلسه هشتم نشست فقه تحقق | گروه فقه خانواده ...

  جلسه هشتم نشست فقه تحقق | گروه فقه خانواده ...

  02:01:18
  • 8

  • 9 ماه پیش
  02:01:18
  جلسه هفتم نشست فقه تحقق | اندیشکده مسیر...

  جلسه هفتم نشست فقه تحقق | اندیشکده مسیر

  01:53:04
  • 9

  • 9 ماه پیش
  01:53:04
  جلسه ششم نشست فقه تحقق | اندیشکده مسیر...

  جلسه ششم نشست فقه تحقق | اندیشکده مسیر

  01:59:27
  • 10

  • 9 ماه پیش
  01:59:27
  جلسه پنجم نشست فقه تحقق | اندیشکده آیات...

  جلسه پنجم نشست فقه تحقق | اندیشکده آیات

  01:32:33
  • 12

  • 9 ماه پیش
  01:32:33
  جلسه چهارم نشست فقه تحقق | اندیشکده دینا...

  جلسه چهارم نشست فقه تحقق | اندیشکده دینا

  01:53:48
  • 9

  • 9 ماه پیش
  01:53:48
  جلسه سوم نشست فقه تحقق | مرکز راهبری برهان...

  جلسه سوم نشست فقه تحقق | مرکز راهبری برهان

  57:00
  • 12

  • 9 ماه پیش
  57:00
  جلسه دوم نشست فقه تحقق | گروه فقه راهبردی...

  جلسه دوم نشست فقه تحقق | گروه فقه راهبردی

  01:48:43
  • 11

  • 9 ماه پیش
  01:48:43
  فصل اول نشست فقه تحقق | اندیشکده دین و حکمرانی...

  فصل اول نشست فقه تحقق | اندیشکده دین و حکمرانی<...

  01:26:09
  • 16

  • 9 ماه پیش
  01:26:09
  shenoto-ads
  shenoto-ads