تا‌ انتهای افق

تا انتهای افق
209
میانگین پخش
23.8K
تعداد پخش
68
دنبال کننده
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج فعالیت مختلف لازم است بپردازید، در هر فعالیت صرفا به آن فکر کنید و از افکار مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. این راز افزایش عملکرد و به دست آوردن ب...
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج ف...
30:06
 • 136

 • 1 سال پیش
30:06
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج فعالیت مختلف لازم است بپردازید، در هر فعالیت صرفا به آن فکر کنید و از افکار مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. این راز افزایش عملکرد و به دست آوردن ب...
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج ف...
28:28
 • 120

 • 1 سال پیش
28:28
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج فعالیت مختلف لازم است بپردازید، در هر فعالیت صرفا به آن فکر کنید و از افکار مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. این راز افزایش عملکرد و به دست آوردن ب...
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج ف...
25:48
 • 134

 • 1 سال پیش
25:48
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز شبکه های اجتماعی را ترک کنیم، چه اتفاقی برای ما می افتد؟» 🔹به دلیل اهمیت بالای موضوع این وبینار و ضرورت دریافت آن توسط عموم افراد، به صورت رایگان...
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز...
30:03
 • 97

 • 2 سال پیش
30:03
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز شبکه های اجتماعی را ترک کنیم، چه اتفاقی برای ما می افتد؟» 🔹به دلیل اهمیت بالای موضوع این وبینار و ضرورت دریافت آن توسط عموم افراد، به صورت رایگان...
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز...
55:23
 • 94

 • 2 سال پیش
55:23
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز شبکه های اجتماعی را ترک کنیم، چه اتفاقی برای ما می افتد؟» 🔹به دلیل اهمیت بالای موضوع این وبینار و ضرورت دریافت آن توسط عموم افراد، به صورت رایگان...
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز...
50:41
 • 129

 • 2 سال پیش
50:41
 • 115

 • 2 سال پیش
06:22
 • 96

 • 2 سال پیش
10:41
 • 124

 • 2 سال پیش
14:06
 • 132

 • 2 سال پیش
13:38
آموزش تفکر استراتژیک...
آموزش تفکر استراتژیک
08:25
 • 132

 • 2 سال پیش
08:25
 • 153

 • 2 سال پیش
11:46
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
11:45
 • 200

 • 3 سال پیش
11:45
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
10:18
 • 184

 • 3 سال پیش
10:18
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
08:52
 • 177

 • 3 سال پیش
08:52
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
07:38
 • 236

 • 3 سال پیش
07:38
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
07:40
 • 226

 • 3 سال پیش
07:40
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
08:52
 • 250

 • 3 سال پیش
08:52
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
17:55
 • 259

 • 3 سال پیش
17:55
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
14:45
 • 280

 • 3 سال پیش
14:45
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
10:21
 • 274

 • 3 سال پیش
10:21
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
08:36
 • 305

 • 3 سال پیش
08:36
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
09:44
 • 281

 • 3 سال پیش
09:44
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
10:10
 • 305

 • 3 سال پیش
10:10
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
10:40
 • 513

 • 3 سال پیش
10:40
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به هرکس که پرخشم و غضب است معرفی کنید... بسیار راهگشاست... ببین غضب و خشم چه می کنه با انسان... ادرس در کانال های : تلگرام ، ایتا ، بله ، سروش @Cheha...
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به ...
21:35
 • 121

 • 3 سال پیش
21:35
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به هرکس که پرخشم و غضب است معرفی کنید... بسیار راهگشاست... ببین غضب و خشم چه می کنه با انسان... ادرس در کانال های : تلگرام ، ایتا ، بله ، سروش @Cheha...
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به ...
16:34
 • 174

 • 3 سال پیش
16:34
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به هرکس که پرخشم و غضب است معرفی کنید... بسیار راهگشاست... ببین غضب و خشم چه می کنه با انسان... ادرس در کانال های : تلگرام ، ایتا ، بله ، سروش @Cheha...
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به ...
14:46
 • 134

 • 3 سال پیش
14:46
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به هرکس که پرخشم و غضب است معرفی کنید... بسیار راهگشاست... ببین غضب و خشم چه می کنه با انسان... ادرس در کانال های : تلگرام ، ایتا ، بله ، سروش @Cheha...
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به ...
21:55
 • 157

 • 3 سال پیش
21:55
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به هرکس که پرخشم و غضب است معرفی کنید... بسیار راهگشاست... ببین غضب و خشم چه می کنه با انسان... ادرس در کانال های : تلگرام ، ایتا ، بله ، سروش @Cheha...
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به ...
26:15
 • 130

 • 3 سال پیش
26:15
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را بشناس؛ دنیای هرکس مخصوص به خودش است... می تواند ممدوح باشد می تواند مذموم... آدرست تلگرام، ایتا ، بله ، سروش، @Chelhadisemam...
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را ب...
19:46
 • 173

 • 3 سال پیش
19:46
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را بشناس؛ دنیای هرکس مخصوص به خودش است... می تواند ممدوح باشد می تواند مذموم... آدرست تلگرام، ایتا ، بله ، سروش، @Chelhadisemam...
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را ب...
19:11
 • 122

 • 3 سال پیش
19:11
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را بشناس؛ دنیای هرکس مخصوص به خودش است... می تواند ممدوح باشد می تواند مذموم... آدرست تلگرام، ایتا ، بله ، سروش، @Chelhadisemam...
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را ب...
21:20
 • 122

 • 3 سال پیش
21:20
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را بشناس؛ دنیای هرکس مخصوص به خودش است... می تواند ممدوح باشد می تواند مذموم... آدرست تلگرام، ایتا ، بله ، سروش، @Chelhadisemam...
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را ب...
26:10
 • 139

 • 3 سال پیش
26:10
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را بشناس؛ دنیای هرکس مخصوص به خودش است... می تواند ممدوح باشد می تواند مذموم... آدرست تلگرام، ایتا ، بله ، سروش، @Chelhadisemam...
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را ب...
23:04
 • 177

 • 3 سال پیش
23:04
حدیث پنجم؛ حسد...
حدیث پنجم؛ حسد
18:35
 • 113

 • 3 سال پیش
18:35
shenoto-ads
shenoto-ads