تدبر در سوره آل عمران - استاد علی صبوحی

هیئت قرآن و ولایت
72
میانگین پخش
3.6K
تعداد پخش
6
دنبال کننده

تدبر در سوره آل عمران - استاد علی صبوحی

هیئت قرآن و ولایت
72
میانگین پخش
3.6K
تعداد پخش
6
دنبال کننده

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:08:21
 • 23

 • 11 ماه پیش
01:08:21
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:44:54
 • 20

 • 1 سال پیش
01:44:54
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:24:13
 • 35

 • 1 سال پیش
01:24:13
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:40:02
 • 276

 • 1 سال پیش
01:40:02
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:40:09
 • 151

 • 1 سال پیش
01:40:09
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:52:14
 • 64

 • 1 سال پیش
01:52:14
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:51:26
 • 77

 • 1 سال پیش
01:51:26
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:45:06
 • 77

 • 1 سال پیش
01:45:06
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:39:06
 • 77

 • 1 سال پیش
01:39:06
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:39:17
 • 60

 • 1 سال پیش
01:39:17
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:42:56
 • 67

 • 1 سال پیش
01:42:56
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:33:48
 • 65

 • 1 سال پیش
01:33:48
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:37:07
 • 120

 • 1 سال پیش
01:37:07
جلسۀ 31 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 31 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:47:45
 • 66

 • 1 سال پیش
01:47:45
جلسۀ 30 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 30 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:35:49
 • 71

 • 1 سال پیش
01:35:49
جلسۀ 29 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 29 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:42:25
 • 67

 • 1 سال پیش
01:42:25
جلسۀ 28 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 28 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:56:15
 • 70

 • 1 سال پیش
01:56:15
جلسۀ 27 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 27 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:50:58
 • 63

 • 1 سال پیش
01:50:58
جلسۀ 26 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 26 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:57:05
 • 58

 • 1 سال پیش
01:57:05
جلسۀ 25 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 25 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:37:59
 • 55

 • 1 سال پیش
01:37:59
جلسۀ 24 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 24 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:32:46
 • 66

 • 1 سال پیش
01:32:46
جلسۀ 23 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 23 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:28:41
 • 56

 • 1 سال پیش
01:28:41
جلسۀ 22 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 22 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:39:54
 • 63

 • 1 سال پیش
01:39:54
جلسۀ 21 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 21 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:24:35
 • 110

 • 1 سال پیش
01:24:35
جلسۀ 20 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 20 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:22:32
 • 63

 • 1 سال پیش
01:22:32
جلسۀ 19 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 19 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:42:40
 • 60

 • 1 سال پیش
01:42:40
جلسۀ 18 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 18 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:30:06
 • 69

 • 1 سال پیش
01:30:06
جلسۀ 17 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 17 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:41:37
 • 60

 • 1 سال پیش
01:41:37
جلسۀ 16 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 16 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:45:50
 • 61

 • 1 سال پیش
01:45:50
جلسۀ 15 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 15 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:47:11
 • 69

 • 1 سال پیش
01:47:11
جلسۀ 14 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 14 تدبر در سورۀ آل‌عمران

43:09
 • 57

 • 1 سال پیش
43:09
جلسۀ 13 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 13 تدبر در سورۀ آل‌عمران

02:00:43
 • 64

 • 1 سال پیش
02:00:43
جلسۀ 12 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 12 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:53:09
 • 67

 • 1 سال پیش
01:53:09
جلسۀ 11 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 11 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:32:42
 • 73

 • 1 سال پیش
01:32:42
جلسۀ 10 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 10 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:18:35
 • 68

 • 1 سال پیش
01:18:35
جلسۀ 9 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 9 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:45:47
 • 60

 • 1 سال پیش
01:45:47
جلسۀ 8 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 8 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:59:20
 • 68

 • 1 سال پیش
01:59:20
جلسۀ 7 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 7 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:59:38
 • 71

 • 1 سال پیش
01:59:38
جلسۀ 6 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 6 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:45:49
 • 71

 • 1 سال پیش
01:45:49
جلسۀ 5 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 5 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:34:20
 • 58

 • 1 سال پیش
01:34:20
جلسۀ 4 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 4 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:31:14
 • 63

 • 1 سال پیش
01:31:14
جلسۀ 3 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 3 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:42:30
 • 64

 • 1 سال پیش
01:42:30
جلسۀ 2 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 2 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:39:23
 • 70

 • 1 سال پیش
01:39:23
جلسۀ 1 تدبر در سورۀ آل‌عمران...

جلسۀ 1 تدبر در سورۀ آل‌عمران

01:34:01
 • 86

 • 1 سال پیش
01:34:01
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:37:45
 • 76

 • 1 سال پیش
01:37:45
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی...

01:34:55
 • 66

 • 1 سال پیش
01:34:55
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:33:45
 • 60

 • 1 سال پیش
01:33:45
در ادامه بحثی که استاد صبوحی درباره تحلیل و ریشه یابی بسترهای اجتماعی آشوب های پاییز 1401 ارائه دادند سوالاتی در ذهن مخاطبان شکل گرفت که در جلسه بعد به آن ها پاسخ دادند.در این پاسخ سه سرفصل آمده است:1...

در ادامه بحثی که استاد صبوحی درباره تحلیل و ریش...

39:31
 • 65

 • 1 سال پیش
39:31
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:26:13
 • 61

 • 1 سال پیش
01:26:13
یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش تدبر سوره های غیر از حزب مفصل قرآن است. این سوره ها ۴۶ سوره اول قرآن است که در ترم های آموزشی شش گانه آموزش داده نمی شود. از این رو این جلسات همانند یک ک...

یکی از برنامه های اصلی هیات قرآن و ولایت آموزش ...

01:37:44
 • 58

 • 1 سال پیش
01:37:44
shenoto-ads
shenoto-ads