تدبر در سوره شوری

هیئت قرآن و ولایت
61
میانگین پخش
854
تعداد پخش
3
دنبال کننده

تدبر در سوره شوری

هیئت قرآن و ولایت
61
میانگین پخش
854
تعداد پخش
3
دنبال کننده

ساختاریابی سیاق‌های ششم و هفتم و جمع‌بندی سوره (قسمت پایانی)...

ساختاریابی سیاق‌های ششم و هفتم و جمع‌بندی سوره ...

01:51:25
 • 62

 • 1 سال پیش
01:51:25
ساختاریابی سیاق پنجم ...

ساختاریابی سیاق پنجم

01:49:47
 • 51

 • 1 سال پیش
01:49:47
ساختاریابی سیاق سوم و چهارم ...

ساختاریابی سیاق سوم و چهارم 

01:30:14
 • 56

 • 1 سال پیش
01:30:14
ساختاریابی سیاق اول تا سوم ...

ساختاریابی سیاق اول تا سوم 

01:48:19
 • 93

 • 1 سال پیش
01:48:19
ساختاریابی آیات 19 تا 53 ...

ساختاریابی آیات 19 تا 53 

01:43:58
 • 58

 • 1 سال پیش
01:43:58
ساختاریابی آیات 1 تا 18 ...

ساختاریابی آیات 1 تا 18

01:31:03
 • 55

 • 1 سال پیش
01:31:03
آیات 41 تا 53 ...

آیات 41 تا 53

01:31:03
 • 60

 • 1 سال پیش
01:31:03
آیات 24 تا 41 ...

آیات 24 تا 41

01:27:37
 • 57

 • 1 سال پیش
01:27:37
آیات 14 تا 23 ...

آیات 14 تا 23

40:58
 • 55

 • 1 سال پیش
40:58
آیات 14 تا 23 ...

آیات 14 تا 23

33:35
 • 58

 • 1 سال پیش
33:35
آیات 8 تا 13 ...

آیات 8 تا 13

38:21
 • 56

 • 1 سال پیش
38:21
آیات 8 تا 13 ...

آیات 8 تا 13

38:29
 • 57

 • 1 سال پیش
38:29
آیات 1 تا 7...

آیات 1 تا 7

47:40
 • 60

 • 1 سال پیش
47:40
آیات 1 تا 7...

آیات 1 تا 7

50:16
 • 76

 • 1 سال پیش
50:16
shenoto-ads
shenoto-ads