تدبر در خطبه فدکیه

هیئت قرآن و ولایت
4
میانگین پخش
41
تعداد پخش
0
دنبال کننده
 • 4

 • 1 سال پیش
جلسه هفتم - قسمت دوم...

جلسه هفتم - قسمت دوم

01:21:11
 • 4

 • 1 سال پیش
01:21:11
 • 2

 • 1 سال پیش
جلسه هفتم - قسمت اول...

جلسه هفتم - قسمت اول

45:11
 • 2

 • 1 سال پیش
45:11
 • 2

 • 1 سال پیش
جلسه ششم - قسمت دوم...

جلسه ششم - قسمت دوم

52:23
 • 2

 • 1 سال پیش
52:23
 • 2

 • 1 سال پیش
جلسه ششم - قسمت اول...

جلسه ششم - قسمت اول

50:05
 • 2

 • 1 سال پیش
50:05
 • 2

 • 1 سال پیش
جلسه پنجم - قسمت دوم...

جلسه پنجم - قسمت دوم

39:42
 • 2

 • 1 سال پیش
39:42
 • 2

 • 1 سال پیش
جلسه پنجم - قسمت اول...

جلسه پنجم - قسمت اول

59:15
 • 2

 • 1 سال پیش
59:15
 • 2

 • 1 سال پیش
جلسه چهارم - قسمت دوم...

جلسه چهارم - قسمت دوم

30:12
 • 2

 • 1 سال پیش
30:12
 • 2

 • 1 سال پیش
جلسه چهارم - قسمت اول...

جلسه چهارم - قسمت اول

01:10:59
 • 2

 • 1 سال پیش
01:10:59
 • 2

 • 1 سال پیش
جلسه سوم - قسمت دوم...

جلسه سوم - قسمت دوم

27:10
 • 2

 • 1 سال پیش
27:10
 • 2

 • 1 سال پیش
جلسه سوم - قسمت اول...

جلسه سوم - قسمت اول

01:08:02
 • 2

 • 1 سال پیش
01:08:02
 • 3

 • 1 سال پیش
جلسه دوم - قسمت دوم...

جلسه دوم - قسمت دوم

42:53
 • 3

 • 1 سال پیش
42:53
 • 5

 • 1 سال پیش
جلسه دوم - قسمت اول...

جلسه دوم - قسمت اول

46:29
 • 5

 • 1 سال پیش
46:29
 • 11

 • 1 سال پیش
جلسه اول...

جلسه اول

01:10:17
 • 11

 • 1 سال پیش
01:10:17
shenoto-ads
shenoto-ads