آموزش تدبر در قرآن - ترم ۱ (سوره های انشقاق تا ناس)

مصطفی دارابی
  20
  میانگین پخش
  196
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  آموزش تدبر در قرآن - ترم ۱ (سوره های انشقاق تا ناس)

  مصطفی دارابی
  20
  میانگین پخش
  196
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم یک سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می ...

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که...

  50:20
  • 13

  • 9 ماه پیش
  50:20
  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم یک سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می ...

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که...

  48:02
  • 12

  • 9 ماه پیش
  48:02
  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم یک سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می ...

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که...

  48:55
  • 10

  • 9 ماه پیش
  48:55
  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم یک سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می ...

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که...

  47:27
  • 35

  • 9 ماه پیش
  47:27
  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم یک سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می ...

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که...

  49:50
  • 12

  • 9 ماه پیش
  49:50
  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم یک سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می ...

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که...

  47:00
  • 33

  • 9 ماه پیش
  47:00
  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم یک سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می ...

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که...

  44:18
  • 16

  • 9 ماه پیش
  44:18
  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم یک سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می ...

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که...

  01:01:49
  • 31

  • 9 ماه پیش
  01:01:49
  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم یک سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می ...

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که...

  51:51
  • 14

  • 9 ماه پیش
  51:51
  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم یک سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می ...

  دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که...

  50:11
  • 20

  • 9 ماه پیش
  50:11
  shenoto-ads
  shenoto-ads