سوپر 2

AFTAB Language Institute
  9
  میانگین پخش
  476
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده
  • 13

  • 2 سال پیش
  listening...
  listening
  05:54
  • 13

  • 2 سال پیش
  05:54
  • 7

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:25
  • 7

  • 3 سال پیش
  00:25
  • 9

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  01:10
  • 9

  • 3 سال پیش
  01:10
  • 12

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  01:15
  • 12

  • 3 سال پیش
  01:15
  • 13

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:55
  • 13

  • 3 سال پیش
  00:55
  listening...
  listening
  02:20
  • 13

  • 3 سال پیش
  02:20
  listening...
  listening
  01:35
  • 8

  • 3 سال پیش
  01:35
  • 8

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:28
  • 8

  • 3 سال پیش
  00:28
  • 6

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:28
  • 6

  • 3 سال پیش
  00:28
  • 9

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:53
  • 9

  • 3 سال پیش
  00:53
  • 6

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:35
  • 6

  • 3 سال پیش
  00:35
  • 5

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:46
  • 5

  • 3 سال پیش
  00:46
  • 5

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:15
  • 5

  • 3 سال پیش
  00:15
  • 6

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:50
  • 6

  • 3 سال پیش
  00:50
  • 9

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:05
  • 9

  • 3 سال پیش
  00:05
  listening...
  listening
  00:57
  • 6

  • 3 سال پیش
  00:57
  listening...
  listening
  00:44
  • 15

  • 3 سال پیش
  00:44
  listening...
  listening
  00:40
  • 12

  • 3 سال پیش
  00:40
  listening...
  listening
  01:03
  • 4

  • 3 سال پیش
  01:03
  listening...
  listening
  00:44
  • 4

  • 3 سال پیش
  00:44
  • 9

  • 3 سال پیش
  02:19
  listening...
  listening
  01:23
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:23
  listening...
  listening
  00:46
  • 5

  • 3 سال پیش
  00:46
  listening...
  listening
  00:57
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:57
  listening...
  listening
  00:36
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:36
  listening...
  listening
  02:36
  • 5

  • 3 سال پیش
  02:36
  • 11

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  01:38
  • 11

  • 3 سال پیش
  01:38
  • 16

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:17
  • 16

  • 3 سال پیش
  00:17
  listening...
  listening
  00:51
  • 5

  • 3 سال پیش
  00:51
  • 9

  • 3 سال پیش
  02:19
  • 9

  • 3 سال پیش
  01:13
  listening...
  listening
  01:18
  • 18

  • 3 سال پیش
  01:18
  listening...
  listening
  00:53
  • 26

  • 3 سال پیش
  00:53
  listening...
  listening
  00:46
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:46
  listening...
  listening
  00:36
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:36
  listening...
  listening
  00:29
  • 11

  • 3 سال پیش
  00:29
  listening...
  listening
  02:08
  • 6

  • 3 سال پیش
  02:08
  listening...
  listening
  00:36
  • 6

  • 3 سال پیش
  00:36
  listening...
  listening
  01:51
  • 4

  • 3 سال پیش
  01:51
  • 6

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  01:05
  • 6

  • 3 سال پیش
  01:05
  • 5

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  01:11
  • 5

  • 3 سال پیش
  01:11
  • 5

  • 3 سال پیش
  listening...
  listening
  00:32
  • 5

  • 3 سال پیش
  00:32
  listening...
  listening
  02:09
  • 5

  • 3 سال پیش
  02:09
  listening...
  listening
  01:22
  • 6

  • 3 سال پیش
  01:22
  listening...
  listening
  01:06
  • 5

  • 3 سال پیش
  01:06
  listening...
  listening
  01:27
  • 13

  • 3 سال پیش
  01:27
  listening...
  listening
  00:50
  • 12

  • 3 سال پیش
  00:50
  listening...
  listening
  01:10
  • 5

  • 3 سال پیش
  01:10
  listening...
  listening
  01:06
  • 11

  • 3 سال پیش
  01:06
  listening...
  listening
  01:49
  • 5

  • 3 سال پیش
  01:49
  shenoto-ads
  shenoto-ads