مدرسه سلوک

Masoudreza modaressichahrdehi
  28
  میانگین پخش
  110
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  مدرسه سلوک

  Masoudreza modaressichahrdehi
  28
  میانگین پخش
  110
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  1.    اسلوب صحیح مراقبه و فواید و سودمندی حاصل از آن2.    .روش های غلط در مراقبه و زیانباری حاصل از آن3.    .ملزومات مراقبۀ سودمند4. &n...

  15:30
  • 15

  • 6 ماه پیش
  15:30
      این مسیح نیست که بر پهنۀ آسمان می بینید.  مشتبه شدن بر همگان مصلوب شدن مسیح را. هجرت مریم مقدس و یوحنا به ترکیۀ امروزی. نمایش هیبت مسیح بر آسمان خدعۀ دشمنان...

      این مسیح نیست که بر پهن...

  17:33
  • 42

  • 10 ماه پیش
  17:33
  1.  اوتار : به معنای تجسد خدا در لباس بشری است. 2.  نا محدود در محدود نمی گنجد. 3.  مفهوم اوتار در شبه قارۀ هند پدیدار گشته است . 4.  اولین معنای اوتار آنست که ...

  1.  اوتار : ...

  14:55
  • 30

  • 10 ماه پیش
  14:55
  تولید مثل روحی - همانند سازی معنوی - توالد و تکاثر روحی - تطهیر سالک به مدد عصمت معصومین- مکاتبی که‌ ناتوانند در تولید مثل روحی شایسته پیروی نیستند- مقایسۀ طریقت های روحی در ادیان و مذاهبتبدیل ب...

  21:27
  • 23

  • 11 ماه پیش
  21:27
  shenoto-ads
  shenoto-ads