سخنوران

سخنوران

سخنوران
224
میانگین پخش
70.2K
تعداد پخش
87
دنبال کننده
سخنوران

سخنوران

سخنوران
224
میانگین پخش
70.2K
تعداد پخش
87
دنبال کننده

دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - دکلمه شعر شبانه (آن که دانست...)
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآم...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | w...
00:55
 • 70

 • 1 سال پیش
00:55
دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - دکلمه شعر گفتی که باد مرده ست...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآم...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | w...
03:13
 • 76

 • 1 سال پیش
03:13
دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - دکلمه شعر انتظار (از دریچه با دل خسته...)
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآم...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | w...
01:07
 • 165

 • 1 سال پیش
01:07
دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - دکلمه شعر بادها (امشب دوباره بادها...)
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآم...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | w...
01:51
 • 28

 • 1 سال پیش
01:51
دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - دکلمه شعر عاشقانه (بیتوته کوتاهی ست جهان)
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآم...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | w...
02:20
 • 39

 • 1 سال پیش
02:20
دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - دکلمه شعر شبانه (شبانه شعری چگونه توان نوشت)
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآم...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | w...
01:15
 • 31

 • 1 سال پیش
01:15
دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - دکلمه شعر خطابۀ تدفین (غافلان هم سازند...)
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآم...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | w...
01:29
 • 36

 • 1 سال پیش
01:29
دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - دکلمه شعر از زخم قلب آبایی (دختران دشت دختران انتظار)
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآم...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | w...
02:59
 • 46

 • 1 سال پیش
02:59
دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - دکلمه شعر سرود برای مرد روشن که به سایه رفت (مناعت‌وار تکیده بود...)
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآم...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | w...
02:40
 • 22

 • 1 سال پیش
02:40
دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران - دکلمه شعر در آمیختن (مجال بی رحمانه اندک بود ...)
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآم...
https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | w...
01:16
 • 28

 • 1 سال پیش
01:16
shenoto-ads
shenoto-ads