خوابگردها (هر روز ده دقیقه با کتاب)

محمدزرگر
  210
  میانگین پخش
  1.5K
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  خوابگردها (هر روز ده دقیقه با کتاب)

  محمدزرگر
  210
  میانگین پخش
  1.5K
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار میدم. هر روز ده دقیقه از قسمت 5 به بعد، دیگه روخوانی نیست و برداشت خودم از کتاب هست (برای عبور از متن ثقیل کتاب) البته با توضیحاتی که خودم اضافه می ک...
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار...
  09:07
  • 87

  • 2 سال پیش
  09:07
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار میدم. هر روز ده دقیقه از قسمت 5 به بعد، دیگه روخوانی نیست و برداشت خودم از کتاب هست (برای عبور از متن ثقیل کتاب) البته با توضیحاتی که خودم اضافه می ک...
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار...
  09:53
  • 78

  • 2 سال پیش
  09:53
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار میدم. هر روز ده دقیقه از قسمت 5 به بعد، دیگه روخوانی نیست و برداشت خودم از کتاب هست (برای عبور از متن ثقیل کتاب) البته با توضیحاتی که خودم اضافه می ک...
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار...
  06:33
  • 90

  • 2 سال پیش
  06:33
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار میدم. هر روز ده دقیقه از قسمت 5 به بعد، دیگه روخوانی نیست و برداشت خودم از کتاب هست (برای عبور از متن ثقیل کتاب) البته با توضیحاتی که خودم اضافه می ک...
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار...
  10:37
  • 93

  • 2 سال پیش
  10:37
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار میدم. هر روز ده دقیقه از قسمت 5 به بعد، دیگه روخوانی نیست و برداشت خودم از کتاب هست (برای عبور از متن ثقیل کتاب) البته با توضیحاتی که خودم اضافه می ک...
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار...
  08:51
  • 115

  • 2 سال پیش
  08:51
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار میدم. هر روز ده دقیقه از قسمت 5 به بعد، دیگه روخوانی نیست و برداشت خودم از کتاب هست (برای عبور از متن ثقیل کتاب) البته با توضیحاتی که خودم اضافه می ک...
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار...
  07:03
  • 186

  • 2 سال پیش
  07:03
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار میدم. هر روز ده دقیقه از قسمت 5 به بعد، دیگه روخوانی نیست و برداشت خودم از کتاب هست (برای عبور از متن ثقیل کتاب) البته با توضیحاتی که خودم اضافه می ک...
  تو این مجموعه، خوانش هر روزه کتاب های خودم رو قرار...
  09:29
  • 820

  • 2 سال پیش
  09:29
  shenoto-ads
  shenoto-ads