شرح مثنوی

دکتر محسن پورمختار
  110
  میانگین پخش
  5.2K
  تعداد پخش
  26
  دنبال کننده

  شرح مثنوی

  دکتر محسن پورمختار
  110
  میانگین پخش
  5.2K
  تعداد پخش
  26
  دنبال کننده

  شرح ابیات 1305 تا 1364

  شرح ابیات 1305 تا 1364

  45:51
  • 13

  • 5 روز پیش
  45:51

  شرح ابیات 1256 تا 1304

  با تدریس دکتر محسن پورمختار

  شرح ابیات 1256 تا 1304

  با تدریس دکتر محسن...

  52:25
  • 51

  • 2 هفته پیش
  52:25

  شرح ابیات 1209 تا 1255

  شرح ابیات 1209 تا 1255

  01:00:30
  • 38

  • 3 هفته پیش
  01:00:30

  شرح ابیات 1157 تا 1208 از دفتر اول مثنوی

  شرح ابیات 1157 تا 1208 از دفتر اول مثنوی

  01:01:05
  • 59

  • 1 ماه پیش
  01:01:05

  شرح ابیات 1114 تا 1156

  شرح ابیات 1114 تا 1156

  50:31
  • 25

  • 1 ماه پیش
  50:31
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  47:16
  • 121

  • 11 ماه پیش
  47:16
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  50:37
  • 73

  • 11 ماه پیش
  50:37
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  54:19
  • 73

  • 11 ماه پیش
  54:19
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  59:54
  • 45

  • 1 سال پیش
  59:54
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  48:47
  • 57

  • 1 سال پیش
  48:47
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  53:44
  • 87

  • 1 سال پیش
  53:44
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  50:45
  • 54

  • 1 سال پیش
  50:45
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  48:17
  • 39

  • 1 سال پیش
  48:17
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  54:05
  • 53

  • 1 سال پیش
  54:05
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  46:41
  • 54

  • 1 سال پیش
  46:41
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  54:59
  • 89

  • 1 سال پیش
  54:59
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  53:53
  • 74

  • 1 سال پیش
  53:53
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  52:05
  • 48

  • 1 سال پیش
  52:05
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  53:38
  • 65

  • 1 سال پیش
  53:38
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  47:18
  • 71

  • 1 سال پیش
  47:18
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  49:48
  • 80

  • 1 سال پیش
  49:48
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  51:46
  • 66

  • 1 سال پیش
  51:46
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  57:30
  • 62

  • 1 سال پیش
  57:30
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  46:44
  • 72

  • 1 سال پیش
  46:44
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  49:56
  • 101

  • 1 سال پیش
  49:56
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  50:56
  • 76

  • 1 سال پیش
  50:56
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  53:44
  • 53

  • 1 سال پیش
  53:44
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  50:25
  • 79

  • 1 سال پیش
  50:25
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  49:22
  • 157

  • 1 سال پیش
  49:22
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  45:13
  • 124

  • 1 سال پیش
  45:13
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  48:17
  • 189

  • 1 سال پیش
  48:17
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  54:11
  • 216

  • 1 سال پیش
  54:11
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  01:02:33
  • 169

  • 1 سال پیش
  01:02:33
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  52:51
  • 163

  • 1 سال پیش
  52:51
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  40:21
  • 115

  • 1 سال پیش
  40:21
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  51:46
  • 162

  • 1 سال پیش
  51:46
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  50:26
  • 251

  • 1 سال پیش
  50:26
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  43:40
  • 133

  • 1 سال پیش
  43:40
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  46:57
  • 74

  • 1 سال پیش
  46:57
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  39:50
  • 69

  • 1 سال پیش
  39:50
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  13:30
  • 61

  • 1 سال پیش
  13:30
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  58:37
  • 191

  • 1 سال پیش
  58:37
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  41:24
  • 185

  • 1 سال پیش
  41:24
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  01:01:15
  • 240

  • 1 سال پیش
  01:01:15
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  01:03:25
  • 195

  • 1 سال پیش
  01:03:25
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  49:00
  • 185

  • 1 سال پیش
  49:00
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  01:03:25
  • 501

  • 1 سال پیش
  01:03:25
  shenoto-ads
  shenoto-ads