صدای مدرسه

م. بناکاران
  29
  میانگین پخش
  396
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  صدای مدرسه

  م. بناکاران
  29
  میانگین پخش
  396
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  05:00
  • 10

  • 1 سال پیش
  05:00
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  03:37
  • 6

  • 1 سال پیش
  03:37
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  03:46
  • 10

  • 1 سال پیش
  03:46
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  02:12
  • 6

  • 1 سال پیش
  02:12
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  02:07
  • 14

  • 1 سال پیش
  02:07
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  02:01
  • 9

  • 1 سال پیش
  02:01
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  02:04
  • 10

  • 1 سال پیش
  02:04
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  06:19
  • 13

  • 1 سال پیش
  06:19
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  07:59
  • 31

  • 1 سال پیش
  07:59
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  02:32
  • 26

  • 1 سال پیش
  02:32
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  04:31
  • 26

  • 1 سال پیش
  04:31
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  03:01
  • 44

  • 1 سال پیش
  03:01
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  02:53
  • 72

  • 1 سال پیش
  02:53
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان راستان» توسط دانش‌آموزان دبیرستان شهدای مؤتلفه اسلامی دماوند
  روایت داستان‌های کوتاه و آموزنده‌ی کتاب «داستان را...
  02:01
  • 119

  • 1 سال پیش
  02:01
  shenoto-ads
  shenoto-ads