صدای سوشیانت

سوشیانت
45
میانگین پخش
982
تعداد پخش
5
دنبال کننده

صدای سوشیانت

سوشیانت
45
میانگین پخش
982
تعداد پخش
5
دنبال کننده

بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
01:22
 • 17

 • 2 سال پیش
01:22
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
00:59
 • 13

 • 2 سال پیش
00:59
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
00:55
 • 24

 • 2 سال پیش
00:55
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
00:45
 • 26

 • 2 سال پیش
00:45
ما در مسیر موفقیت با پستی و بلندی‌های زیادی روبرو میشیم،چه بسا بهتر میشه که ما بتونیم از تجارب دیگران استفاده کنیم و خودمون رو از لحاظ روانی آماده اتفاقات کنیم.
ما در مسیر موفقیت با پستی و بلندی‌های زیادی روبرو ...
01:36
 • 51

 • 2 سال پیش
01:36
ما در مسیر موفقیت با پستی و بلندی‌های زیادی روبرو میشیم،چه بسا بهتر میشه که ما بتونیم از تجارب دیگران استفاده کنیم و خودمون رو از لحاظ روانی آماده اتفاقات کنیم.
ما در مسیر موفقیت با پستی و بلندی‌های زیادی روبرو ...
05:39
 • 31

 • 2 سال پیش
05:39
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
01:00
 • 25

 • 2 سال پیش
01:00
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
00:35
 • 23

 • 2 سال پیش
00:35
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
01:23
 • 29

 • 2 سال پیش
01:23
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
00:29
 • 20

 • 2 سال پیش
00:29
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
00:52
 • 40

 • 2 سال پیش
00:52
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
00:34
 • 45

 • 2 سال پیش
00:34
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
00:20
 • 60

 • 2 سال پیش
00:20
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکلات و واقعیات پیش رو آشنا بشیم
بیاییم قبل اینکه وارد رابطه‌ای بشیم،بیاییم با مشکل...
00:55
 • 86

 • 2 سال پیش
00:55
 • 40

 • 2 سال پیش
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسیم ،تا بتونیم خود بهتری در آینده بسازیم
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسی...
00:57
 • 40

 • 2 سال پیش
00:57
 • 43

 • 2 سال پیش
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسیم ،تا بتونیم خود بهتری در آینده بسازیم
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسی...
00:59
 • 43

 • 2 سال پیش
00:59
 • 45

 • 2 سال پیش
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسیم ،تا بتونیم خود بهتری در آینده بسازیم
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسی...
00:58
 • 45

 • 2 سال پیش
00:58
 • 51

 • 2 سال پیش
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسیم ،تا بتونیم خود بهتری در آینده بسازیم
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسی...
00:56
 • 51

 • 2 سال پیش
00:56
 • 66

 • 2 سال پیش
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسیم ،تا بتونیم خود بهتری در آینده بسازیم
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسی...
00:57
 • 66

 • 2 سال پیش
00:57
 • 55

 • 2 سال پیش
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسیم ،تا بتونیم خود بهتری در آینده بسازیم
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسی...
00:57
 • 55

 • 2 سال پیش
00:57
 • 86

 • 2 سال پیش
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسیم ،تا بتونیم خود بهتری در آینده بسازیم
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسی...
00:56
 • 86

 • 2 سال پیش
00:56
 • 106

 • 2 سال پیش
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسیم ،تا بتونیم خود بهتری در آینده بسازیم
ما اینجا سعی داریم که تیپ شخصیتیمون رو بهتر بشناسی...
00:51
 • 106

 • 2 سال پیش
00:51
shenoto-ads
shenoto-ads