صادق دری نوگورانی

صادق دری نوگورانی
  80
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده

  صادق دری نوگورانی

  صادق دری نوگورانی
  80
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده

  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  18:04
  • 20

  • 4 سال پیش
  18:04
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  45:26
  • 41

  • 4 سال پیش
  45:26
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  57:24
  • 48

  • 4 سال پیش
  57:24
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  42:16
  • 78

  • 4 سال پیش
  42:16
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  32:09
  • 75

  • 4 سال پیش
  32:09
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  41:21
  • 63

  • 4 سال پیش
  41:21
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  01:09:34
  • 82

  • 5 سال پیش
  01:09:34
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  30:44
  • 41

  • 5 سال پیش
  30:44
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  27:04
  • 35

  • 5 سال پیش
  27:04
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  13:04
  • 45

  • 5 سال پیش
  13:04
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  41:16
  • 41

  • 5 سال پیش
  41:16
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  01:04:29
  • 57

  • 5 سال پیش
  01:04:29
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  59:49
  • 76

  • 5 سال پیش
  59:49
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیره بلوک یا بلاکچین (Blockchain) برای کامپیوتری‌ها در خدمتتان هستم. این مباحث بخشی از مطالب درس امنیت تجارت الکترونیکی هستند که در بهار 1398 در دانشکده ...
  در این آلبوم با سلسله مباحث آشنایی با فناوری زنجیر...
  01:02:12
  • 413

  • 5 سال پیش
  01:02:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads