روماکست

روماکست
120
میانگین پخش
4.6K
تعداد پخش
28
دنبال کننده

روماکست

روماکست
120
میانگین پخش
4.6K
تعداد پخش
28
دنبال کننده

 • 201

 • 1 سال پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه.   مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی  وجود دارد. برخی...

این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با...

46:34
 • 201

 • 1 سال پیش
46:34
 • 105

 • 1 سال پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگ...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان ...
51:43
 • 105

 • 1 سال پیش
51:43
 • 127

 • 1 سال پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگ...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان ...
50:43
 • 127

 • 1 سال پیش
50:43
 • 110

 • 1 سال پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگ...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان ...
43:37
 • 110

 • 1 سال پیش
43:37
 • 102

 • 1 سال پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور ...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانش...
40:11
 • 102

 • 1 سال پیش
40:11
 • 132

 • 1 سال پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور ...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانش...
30:20
 • 132

 • 1 سال پیش
30:20
 • 124

 • 1 سال پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگیزش ع...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان م...
01:05:56
 • 124

 • 1 سال پیش
01:05:56
 • 123

 • 1 سال پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگیزش ع...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان م...
48:03
 • 123

 • 1 سال پیش
48:03
 • 116

 • 1 سال پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگیزش ع...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان م...
57:29
 • 116

 • 1 سال پیش
57:29
 • 102

 • 1 سال پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور ...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانش...
29:39
 • 102

 • 1 سال پیش
29:39
 • 138

 • 1 سال پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگیزش ع...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان م...
43:32
 • 138

 • 1 سال پیش
43:32
 • 138

 • 1 سال پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگیزش ع...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان م...
42:45
 • 138

 • 1 سال پیش
42:45
 • 140

 • 1 سال پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگیزش ع...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان م...
52:45
 • 140

 • 1 سال پیش
52:45
 • 124

 • 1 سال پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور ...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانش...
43:39
 • 124

 • 1 سال پیش
43:39
 • 231

 • 1 سال پیش
همزمان با روز ملی منابع انسانی، از فصل جدید روماکست رونمایی می شود. این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت ه...
همزمان با روز ملی منابع انسانی، از فصل جدید روماکس...
53:55
 • 231

 • 1 سال پیش
53:55
 • 86

 • 1 سال پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور ...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانش...
29:37
 • 86

 • 1 سال پیش
29:37
 • 95

 • 1 سال پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور و ب...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشن...
58:47
 • 95

 • 1 سال پیش
58:47
 • 98

 • 1 سال پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور ...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روان...
42:04
 • 98

 • 1 سال پیش
42:04
 • 106

 • 1 سال پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور و ب...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانش...
52:47
 • 106

 • 1 سال پیش
52:47
 • 78

 • 1 سال پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور و با ا...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشن...
32:34
 • 78

 • 1 سال پیش
32:34
 • 103

 • 1 سال پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور و با ا...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشن...
35:58
 • 103

 • 1 سال پیش
35:58
 • 100

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
44:41
 • 100

 • 1 سال پیش
44:41
 • 93

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
53:14
 • 93

 • 1 سال پیش
53:14
 • 61

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
48:44
 • 61

 • 1 سال پیش
48:44
 • 62

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
56:34
 • 62

 • 1 سال پیش
56:34
 • 71

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
50:10
 • 71

 • 1 سال پیش
50:10
 • 99

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
51:24
 • 99

 • 1 سال پیش
51:24
 • 188

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
52:58
 • 188

 • 1 سال پیش
52:58
 • 104

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
45:46
 • 104

 • 1 سال پیش
45:46
 • 116

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
50:27
 • 116

 • 1 سال پیش
50:27
 • 96

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
51:12
 • 96

 • 1 سال پیش
51:12
 • 98

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
55:49
 • 98

 • 1 سال پیش
55:49
 • 102

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
49:07
 • 102

 • 1 سال پیش
49:07
 • 102

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
01:03:09
 • 102

 • 1 سال پیش
01:03:09
 • 137

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
44:56
 • 137

 • 1 سال پیش
44:56
 • 160

 • 1 سال پیش
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تحول چابکی سازمانی، روز به روز به تبیین مفهوم واقعی آن و تفکیک آن از مقوله دیگری به نام مدیریت، که‌معمولا با هم اشتباه گرفته م...
رهبری مقوله ای است سهل ممتنع. با رخداد انقلاب صنعت...
42:01
 • 160

 • 1 سال پیش
42:01
امید مقوله ساده و در عین حال پیچیده ای است...از دید ما، امید استقبال از ناشناخته ها و عدم قطعیت هاست...با هم از امید بیشتر بشنویم......
امید مقوله ساده و در عین حال پیچیده ای است...از دی...
04:04
 • 169

 • 4 سال پیش
04:04
در رد پا، دنبال ایجاد سوال در کوتاه ترین زمان ممکن برای شما هستیم. امیدواریم که با شنیدن پادکست های کوتاه این آلبوم بتوانیم حضور شما را در رویداد رد پا داشته باشیم، کنجکاوی بیشتر شما برای پیگیری موضوع...
در رد پا، دنبال ایجاد سوال در کوتاه ترین زمان ممکن...
03:15
 • 172

 • 4 سال پیش
03:15
در رد پا، دنبال ایجاد سوال در کوتاه ترین زمان ممکن برای شما هستیم. امیدواریم که با شنیدن پادکست های کوتاه این آلبوم بتوانیم حضور شما را در رویداد رد پا داشته باشیم، کنجکاوی بیشتر شما برای پیگیری موضوع...
در رد پا، دنبال ایجاد سوال در کوتاه ترین زمان ممکن...
03:07
 • 135

 • 4 سال پیش
03:07
shenoto-ads
shenoto-ads