روماکست

روماکست

روماکست
45
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
18
دنبال کننده
روماکست

روماکست

روماکست
45
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
18
دنبال کننده

Motivation - Episode 11
 • 36

 • 2 ماه پیش

این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه.   مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی  وجود دارد. ب...

این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با...

46:34
 • 36

 • 2 ماه پیش
46:34
Motivation - Episode 10
 • 27

 • 4 ماه پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگ...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان ...
51:43
 • 27

 • 4 ماه پیش
51:43
Motivation - Episode 9
 • 57

 • 4 ماه پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگ...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان ...
50:43
 • 57

 • 4 ماه پیش
50:43
Motivation - Episode 8
 • 36

 • 4 ماه پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگ...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان ...
43:37
 • 36

 • 4 ماه پیش
43:37
Motivation - Episode 10
 • 41

 • 5 ماه پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور ...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانش...
40:11
 • 41

 • 5 ماه پیش
40:11
Awakening - Episode 9
 • 70

 • 5 ماه پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور ...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانش...
30:20
 • 70

 • 5 ماه پیش
30:20
Motivation - Episode 7
 • 33

 • 5 ماه پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگیزش ع...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان م...
01:05:56
 • 33

 • 5 ماه پیش
01:05:56
Motivation - Episode 6
 • 52

 • 6 ماه پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگیزش ع...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان م...
48:03
 • 52

 • 6 ماه پیش
48:03
Motivation - Episode 5
 • 55

 • 6 ماه پیش
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان می پردازد: بحث انگیزه. مثل بقیه موارد در مورد انگیزه هم تعاریف و باورها و برداشت های متفاوتی وجود دارد. برخی از این باورها اتفاقا درست بر عکس انگیزش ع...
این فصل به یکی از مهم ترین مقولات مرتبط با انسان م...
57:29
 • 55

 • 6 ماه پیش
57:29
َAwakening - Episode 8
 • 38

 • 6 ماه پیش
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانشناس و مشاور همراه با دوست دیگر ما، آقای حسین نصاری، برخی از کتابهای بسیار خوب حوزه روانشناسی را که در حوزه توسعه فردی به شدت کارآمد هستند مرور ...
در این فصل از روماکست، سرکار خانم غزل مهدوی روانش...
29:39
 • 38

 • 6 ماه پیش
29:39
shenoto-ads
shenoto-ads