رسانه سلیم

resanehsalim
10
میانگین پخش
289
تعداد پخش
0
دنبال کننده

رسانه سلیم

resanehsalim
10
میانگین پخش
289
تعداد پخش
0
دنبال کننده

با بیان دکتر سید عبدالحمید معصومی ...

با بیان دکتر سید عبدالحمید معصومی

06:18
 • 18

 • 8 ماه پیش
06:18
امتیازات قیام عاشورا در مقایسه با سایر قیام ها_قسمت۲...

امتیازات قیام عاشورا در مقایسه با سایر ...

07:45
 • 13

 • 8 ماه پیش
07:45
امتیازات قیام عاشورا در مقایسه با سایر قیام ها_قسمت1...

امتیازات قیام عاشورا در مقایسه با سایر قیام ها_...

06:53
 • 6

 • 8 ماه پیش
06:53
 • 8

 • 8 ماه پیش
پرسش و پاسخ_8...

پرسش و پاسخ_8

02:41
 • 8

 • 8 ماه پیش
02:41
 • 1

 • 8 ماه پیش
پرسش و پاسخ_7...

پرسش و پاسخ_7

07:18
 • 1

 • 8 ماه پیش
07:18
 • 2

 • 8 ماه پیش
پرسش و پاسخ_6...

پرسش و پاسخ_6

01:37
 • 2

 • 8 ماه پیش
01:37
 • 10

 • 9 ماه پیش
پرسش و پاسخ_5...

پرسش و پاسخ_5

04:33
 • 10

 • 9 ماه پیش
04:33
 • 12

 • 9 ماه پیش
پرسش و پاسخ_4...

پرسش و پاسخ_4

08:39
 • 12

 • 9 ماه پیش
08:39
 • 3

 • 9 ماه پیش
پرسش و پاسخ_3...

پرسش و پاسخ_3

02:39
 • 3

 • 9 ماه پیش
02:39
 • 5

 • 9 ماه پیش
پرسش و پاسخ_2...

پرسش و پاسخ_2

03:15
 • 5

 • 9 ماه پیش
03:15
 • 5

 • 9 ماه پیش
پرسش و پاسخ_۱...

پرسش و پاسخ_۱

04:43
 • 5

 • 9 ماه پیش
04:43
برای دسترسی فهرست منظم و طبقه شده برنامه ها و اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دسترسی فهرست منظم و طبقه شده برنامه ها و ا...

53:58
 • 6

 • 9 ماه پیش
53:58
برای دسترسی فهرست منظم و طبقه شده برنامه ها و اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دسترسی فهرست منظم و طبقه شده برنامه ها و ا...

47:21
 • 1

 • 9 ماه پیش
47:21
برای دسترسی فهرست منظم و طبقه شده برنامه ها و اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دسترسی فهرست منظم و طبقه شده برنامه ها و ا...

48:12
 • 17

 • 9 ماه پیش
48:12
برای دسترسی فهرست منظم و طبقه شده برنامه ها و اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

53:38
 • 9

 • 9 ماه پیش
53:38
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

48:14
 • 1

 • 9 ماه پیش
48:14
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

48:20
 • 16

 • 9 ماه پیش
48:20
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

46:16
 • 1

 • 9 ماه پیش
46:16
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

42:47
 • 1

 • 9 ماه پیش
42:47
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

55:01
 • 9

 • 9 ماه پیش
55:01
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

45:00
 • 18

 • 9 ماه پیش
45:00
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

43:55
 • 5

 • 9 ماه پیش
43:55
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

40:39
 • 12

 • 9 ماه پیش
40:39
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

44:47
 • 9

 • 9 ماه پیش
44:47
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

42:22
 • 2

 • 9 ماه پیش
42:22
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

42:08
 • 21

 • 9 ماه پیش
42:08
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

46:49
 • 19

 • 9 ماه پیش
46:49
برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@ عضو کانال شوید.سلیم؛رسانه دکترسیدعبدالحمیدمعصومی...

برای دستر...

40:20
 • 1

 • 9 ماه پیش
40:20
در این صوت که سومین جلسه تفسیر سوره أنعام است؛بخش دوم آیه یک سوره أنعام توسط دکتر سيد عبدالحمید معصومی تفسیر شده است.برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرا...

در این صوت که سومین جلسه تفسیر سوره أنعام است؛ب...

40:23
 • 1

 • 9 ماه پیش
40:23
در این صوت که دومین جلسه تفسیر سوره أنعام می باشد؛بخش اول آیه اول سوره انعام،توسط دکتر سید عبدالحمید معصومی تفسیر شده است.برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در ...

در این صوت که دومین جلسه تفسیر سوره أنعام می با...

40:23
 • 2

 • 9 ماه پیش
40:23
در این صوت که اولین جلسه تفسیر سوره أنعام می باشد به شرح مقدمات سوره پرداخته شده است.برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا به نشانی resanehsalim@&...

در این صوت که اولین جلسه تفسیر سوره أنعام می با...

25:31
 • 22

 • 9 ماه پیش
25:31
در این صوت رسانه سلیم توسط دکتر سید عبدالحمید معصومی معرفی شده است و اهداف و برنامه های آن شرح داده شده است.برای دسترسی به اطلاع رسانی ها و سایر برنامه ها بصورت منظم و فهرست بندی شده در تلگرام و ایتا ...

در این صوت رسانه سلیم توسط دکتر سید عبدالحمید م...

01:54
 • 33

 • 9 ماه پیش
01:54
shenoto-ads
shenoto-ads