فرهنگ سازی بیمه با سینا

سینا
  16
  میانگین پخش
  46
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  فرهنگ سازی بیمه با سینا

  سینا
  16
  میانگین پخش
  46
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  کلی صحبت های خوب در مورد اینکه با بیمه حالت خوبه!نگران نیستی می دونی ماشینت،خونه ات،شغلت،اعتبارت همه ی اینا ثروت توست! بیمه زیرمجموعه،پشتیبان،محافظ هر چیزی که فکر کنی هست تا تو همیشه خوشحال باشی...
  کلی صحبت های خوب در مورد اینکه با بیمه حالت خوبه!ن...
  14:58
  • 8

  • 3 سال پیش
  14:58
  کلی صحبت های خوب در مورد اینکه با بیمه حالت خوبه!نگران نیستی می دونی ماشینت،خونه ات،شغلت،اعتبارت همه ی اینا ثروت توست! بیمه زیرمجموعه،پشتیبان،محافظ هر چیزی که فکر کنی هست تا تو همیشه خوشحال باشی...
  کلی صحبت های خوب در مورد اینکه با بیمه حالت خوبه!ن...
  21:10
  • 10

  • 3 سال پیش
  21:10
  کلی صحبت های خوب در مورد اینکه با بیمه حالت خوبه!نگران نیستی می دونی ماشینت،خونه ات،شغلت،اعتبارت همه ی اینا ثروت توست! بیمه زیرمجموعه،پشتیبان،محافظ هر چیزی که فکر کنی هست تا تو همیشه خوشحال باشی...
  کلی صحبت های خوب در مورد اینکه با بیمه حالت خوبه!ن...
  17:33
  • 28

  • 3 سال پیش
  17:33
  shenoto-ads
  shenoto-ads