پند پاد

امید کربلایی
26
میانگین پخش
333
تعداد پخش
4
دنبال کننده
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
06:32
 • 17

 • 3 سال پیش
06:32
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
06:51
 • 18

 • 3 سال پیش
06:51
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
13:19
 • 22

 • 4 سال پیش
13:19
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
05:39
 • 15

 • 4 سال پیش
05:39
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
06:39
 • 25

 • 4 سال پیش
06:39
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
09:10
 • 27

 • 4 سال پیش
09:10
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
07:15
 • 19

 • 4 سال پیش
07:15
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
06:24
 • 28

 • 4 سال پیش
06:24
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
14:06
 • 34

 • 4 سال پیش
14:06
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
09:27
 • 33

 • 4 سال پیش
09:27
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
06:00
 • 25

 • 4 سال پیش
06:00
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
09:06
 • 30

 • 4 سال پیش
09:06
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگ...
اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر ا...
01:58
 • 40

 • 4 سال پیش
01:58
shenoto-ads
shenoto-ads