نیوا یونیور

جهان افروز احمدزاده
41
میانگین پخش
404
تعداد پخش
5
دنبال کننده

نیوا یونیور

جهان افروز احمدزاده
41
میانگین پخش
404
تعداد پخش
5
دنبال کننده

آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیریت مدرس: دکتر جهان افروز احمدزاده...
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیری...
10:09
 • 42

 • 4 سال پیش
10:09
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیریت مدرس: دکتر جهان افروز احمدزاده...
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیری...
13:25
 • 26

 • 4 سال پیش
13:25
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیریت مدرس: دکتر جهان افروز احمدزاده...
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیری...
19:03
 • 22

 • 4 سال پیش
19:03
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیریت مدرس: دکتر جهان افروز احمدزاده...
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیری...
13:16
 • 24

 • 4 سال پیش
13:16
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیریت مدرس: دکتر جهان افروز احمدزاده...
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیری...
16:49
 • 26

 • 4 سال پیش
16:49
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیریت مدرس: دکتر جهان افروز احمدزاده...
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیری...
16:23
 • 26

 • 4 سال پیش
16:23
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیریت مدرس: دکتر جهان افروز احمدزاده...
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیری...
13:07
 • 37

 • 4 سال پیش
13:07
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیریت مدرس: دکتر جهان افروز احمدزاده...
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیری...
10:14
 • 40

 • 4 سال پیش
10:14
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیریت مدرس: دکتر جهان افروز احمدزاده...
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیری...
09:37
 • 57

 • 4 سال پیش
09:37
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیریت مدرس: دکتر جهان افروز احمدزاده...
آموزش توسعه فردی | موضوع: اصول تصمیم گیری در مدیری...
09:28
 • 104

 • 4 سال پیش
09:28
shenoto-ads
shenoto-ads