داستان زندگی من با ایمان خرمی نژاد

Iman Khoraminezhad
35
میانگین پخش
140
تعداد پخش
6
دنبال کننده

داستان زندگی من با ایمان خرمی نژاد

Iman Khoraminezhad
35
میانگین پخش
140
تعداد پخش
6
دنبال کننده

گفتگوی صمیمی با عنوان : داستان زندگی من به روایت : Prof. Reza Zadeh رزومه: 1. Researcher (intern) - Google 2. Senior data scientist - Twitter 3. Technical Advisor - databricks 4. Adjunc...
گفتگوی صمیمی با عنوان : داستان زندگی من به رو...
35:42
  • 38

  • 2 سال پیش
35:42
گفتگوی صمیمی با عنوان : داستان زندگی من به روایت : Prof. Reza Zadeh رزومه: 1. Researcher (intern) - Google 2. Senior data scientist - Twitter 3. Technical Advisor - databricks 4. Adjunc...
گفتگوی صمیمی با عنوان : داستان زندگی من به رو...
31:56
  • 37

  • 2 سال پیش
31:56
گفتگوی صمیمی با عنوان: داستان زندگی من به روایت : Prof. Ali khademhosseini رزومه: 1-CEO / Founding Director / Professor at Terasaki Institute Biomedical Innovation 2-UCLA & Harvard & MIT P...
گفتگوی صمیمی با عنوان: داستان زندگی من به رو...
29:21
  • 29

  • 2 سال پیش
29:21
گفتگوی صمیمی با عنوان: داستان زندگی من به روایت : Prof. Ali khademhosseini رزومه: 1-CEO / Founding Director / Professor at Terasaki Institute Biomedical Innovation 2-UCLA & Harvard & MIT P...
گفتگوی صمیمی با عنوان: داستان زندگی من به رو...
29:10
  • 36

  • 2 سال پیش
29:10
shenoto-ads
shenoto-ads