انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد

انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد
102
میانگین پخش
102
تعداد پخش
0
دنبال کننده

انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد

انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد
102
میانگین پخش
102
تعداد پخش
0
دنبال کننده

شانزدهمین شماره نشریه علمی به همراه اولین پادکست صوتی سرمت در حوزه علم و مهندسی مواد و متالورژی منتشر شد. در نسخه الکترونیکی نشریه با انواع مطالب روز و بحث برانگیز علم و مهندسی مواد و متالورژی مان...
شانزدهمین شماره نشریه علمی به همراه اولین پادکست ...
26:22
  • 102

  • 3 سال پیش
26:22
shenoto-ads
shenoto-ads