مُحصلٍ ایرانی

مرکز مشاوره کنکور محصل ایرانی
12
میانگین پخش
115
تعداد پخش
3
دنبال کننده

مُحصلٍ ایرانی

مرکز مشاوره کنکور محصل ایرانی
12
میانگین پخش
115
تعداد پخش
3
دنبال کننده

سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که تجربه موفقیت تو کنکور رو داره پیشمون باشه تا با انتقال تجربه های خودش اجازه نده مسیر رو اشتباهی بریم. حالا که مسیر درست رو رفتیم امروز رسالت خودمون م...
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که...
04:44
 • 11

 • 2 سال پیش
04:44
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که تجربه موفقیت تو کنکور رو داره پیشمون باشه تا با انتقال تجربه های خودش اجازه نده مسیر رو اشتباهی بریم. حالا که مسیر درست رو رفتیم امروز رسالت خودمون م...
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که...
04:10
 • 8

 • 2 سال پیش
04:10
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که تجربه موفقیت تو کنکور رو داره پیشمون باشه تا با انتقال تجربه های خودش اجازه نده مسیر رو اشتباهی بریم. حالا که مسیر درست رو رفتیم امروز رسالت خودمون م...
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که...
04:34
 • 12

 • 2 سال پیش
04:34
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که تجربه موفقیت تو کنکور رو داره پیشمون باشه تا با انتقال تجربه های خودش اجازه نده مسیر رو اشتباهی بریم. حالا که مسیر درست رو رفتیم امروز رسالت خودمون م...
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که...
04:38
 • 10

 • 2 سال پیش
04:38
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که تجربه موفقیت تو کنکور رو داره پیشمون باشه تا با انتقال تجربه های خودش اجازه نده مسیر رو اشتباهی بریم. حالا که مسیر درست رو رفتیم امروز رسالت خودمون م...
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که...
04:04
 • 24

 • 2 سال پیش
04:04
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که تجربه موفقیت تو کنکور رو داره پیشمون باشه تا با انتقال تجربه های خودش اجازه نده مسیر رو اشتباهی بریم. حالا که مسیر درست رو رفتیم امروز رسالت خودمون م...
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که...
04:05
 • 5

 • 2 سال پیش
04:05
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که تجربه موفقیت تو کنکور رو داره پیشمون باشه تا با انتقال تجربه های خودش اجازه نده مسیر رو اشتباهی بریم. حالا که مسیر درست رو رفتیم امروز رسالت خودمون م...
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که...
05:16
 • 7

 • 2 سال پیش
05:16
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که تجربه موفقیت تو کنکور رو داره پیشمون باشه تا با انتقال تجربه های خودش اجازه نده مسیر رو اشتباهی بریم. حالا که مسیر درست رو رفتیم امروز رسالت خودمون م...
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که...
05:07
 • 14

 • 2 سال پیش
05:07
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که تجربه موفقیت تو کنکور رو داره پیشمون باشه تا با انتقال تجربه های خودش اجازه نده مسیر رو اشتباهی بریم. حالا که مسیر درست رو رفتیم امروز رسالت خودمون م...
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که...
04:49
 • 10

 • 2 سال پیش
04:49
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که تجربه موفقیت تو کنکور رو داره پیشمون باشه تا با انتقال تجربه های خودش اجازه نده مسیر رو اشتباهی بریم. حالا که مسیر درست رو رفتیم امروز رسالت خودمون م...
سال کنکور، خودمون واقعا احساس میکردیم که یک نفر که...
04:02
 • 14

 • 2 سال پیش
04:02
shenoto-ads
shenoto-ads