مدیران ایران

مدیران ایران
443
میانگین پخش
42.5K
تعداد پخش
133
دنبال کننده

مدیران ایران

مدیران ایران
443
میانگین پخش
42.5K
تعداد پخش
133
دنبال کننده

به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران رو بهتر شناخت و ارتباطات بهتری با دیگران برقرار کرد....
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران...
01:17
 • 4.2K

 • 3 سال پیش
01:17
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!...
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
09:42
 • 592

 • 3 سال پیش
09:42
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!...
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
03:35
 • 443

 • 3 سال پیش
03:35
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!...
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
03:22
 • 346

 • 3 سال پیش
03:22
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!...
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
05:23
 • 364

 • 3 سال پیش
05:23
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!...
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
05:24
 • 469

 • 3 سال پیش
05:24
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!...
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
06:24
 • 382

 • 3 سال پیش
06:24
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!...
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
12:14
 • 462

 • 3 سال پیش
12:14
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!...
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
02:11
 • 345

 • 3 سال پیش
02:11
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!...
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
04:48
 • 372

 • 3 سال پیش
04:48
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!...
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
03:18
 • 374

 • 3 سال پیش
03:18
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند......
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند...
05:16
 • 748

 • 3 سال پیش
05:16
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند......
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند...
05:49
 • 645

 • 3 سال پیش
05:49
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند......
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند...
06:01
 • 493

 • 3 سال پیش
06:01
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند......
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند...
04:27
 • 420

 • 3 سال پیش
04:27
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند......
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند...
03:07
 • 365

 • 3 سال پیش
03:07
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند......
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند...
02:52
 • 535

 • 3 سال پیش
02:52
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند......
راهکارهایی که ما را خلاق‌تر می‌کنند...
03:12
 • 443

 • 3 سال پیش
03:12
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
06:12
 • 310

 • 3 سال پیش
06:12
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
04:55
 • 290

 • 3 سال پیش
04:55
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
08:42
 • 359

 • 3 سال پیش
08:42
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
09:22
 • 370

 • 3 سال پیش
09:22
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
10:33
 • 372

 • 3 سال پیش
10:33
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
04:21
 • 316

 • 3 سال پیش
04:21
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
04:56
 • 334

 • 3 سال پیش
04:56
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
07:20
 • 288

 • 3 سال پیش
07:20
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
04:22
 • 307

 • 3 سال پیش
04:22
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم....
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگی...
05:30
 • 328

 • 3 سال پیش
05:30
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
04:42
 • 322

 • 3 سال پیش
04:42
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم....
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ا...
04:48
 • 320

 • 3 سال پیش
04:48
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
04:15
 • 353

 • 3 سال پیش
04:15
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
04:28
 • 361

 • 3 سال پیش
04:28
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
04:43
 • 366

 • 3 سال پیش
04:43
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
04:30
 • 351

 • 3 سال پیش
04:30
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
18:46
 • 527

 • 3 سال پیش
18:46
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
05:11
 • 389

 • 3 سال پیش
05:11
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
04:33
 • 328

 • 3 سال پیش
04:33
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
04:22
 • 386

 • 3 سال پیش
04:22
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
04:10
 • 351

 • 3 سال پیش
04:10
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
07:30
 • 364

 • 3 سال پیش
07:30
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
02:31
 • 462

 • 3 سال پیش
02:31
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
03:51
 • 365

 • 3 سال پیش
03:51
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و رهبر بهتری برای کسب‌وکارمان باشیم....
نکاتی را با هم مرور می‌کنیم که کمک می‌کند مدیر و ر...
06:57
 • 521

 • 3 سال پیش
06:57
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران رو بهتر شناخت و ارتباطات بهتری با دیگران برقرار کرد....
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران...
03:05
 • 294

 • 3 سال پیش
03:05
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران رو بهتر شناخت و ارتباطات بهتری با دیگران برقرار کرد....
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران...
05:10
 • 317

 • 3 سال پیش
05:10
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران رو بهتر شناخت و ارتباطات بهتری با دیگران برقرار کرد....
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران...
05:13
 • 342

 • 3 سال پیش
05:13
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران رو بهتر شناخت و ارتباطات بهتری با دیگران برقرار کرد....
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران...
07:58
 • 329

 • 3 سال پیش
07:58
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران رو بهتر شناخت و ارتباطات بهتری با دیگران برقرار کرد....
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران...
05:18
 • 324

 • 3 سال پیش
05:18
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران رو بهتر شناخت و ارتباطات بهتری با دیگران برقرار کرد....
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران...
10:07
 • 356

 • 3 سال پیش
10:07
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران رو بهتر شناخت و ارتباطات بهتری با دیگران برقرار کرد....
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران...
04:17
 • 388

 • 3 سال پیش
04:17
shenoto-ads
shenoto-ads