ماهرنگ ماهرنگ

ماهرنگ ماهرنگ
  14
  میانگین پخش
  79
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  ماهرنگ ماهرنگ

  ماهرنگ ماهرنگ
  14
  میانگین پخش
  79
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پیچیده ای است. همچنان که نوزادان پا به دوران خردسالی می گذارند و قدمهای لرزان و نامصمم اولیه شان به گامهای محکم و کنجکاوانه تبدیل می شوند، والدین هم با...
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پ...
  14:36
  • 2

  • 8 سال پیش
  14:36
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پیچیده ای است. همچنان که نوزادان پا به دوران خردسالی می گذارند و قدمهای لرزان و نامصمم اولیه شان به گامهای محکم و کنجکاوانه تبدیل می شوند، والدین هم با...
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پ...
  02:48
  • 73

  • 8 سال پیش
  02:48
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پیچیده ای است. همچنان که نوزادان پا به دوران خردسالی می گذارند و قدمهای لرزان و نامصمم اولیه شان به گامهای محکم و کنجکاوانه تبدیل می شوند، والدین هم با...
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پ...
  17:54
  • 1

  • 8 سال پیش
  17:54
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پیچیده ای است. همچنان که نوزادان پا به دوران خردسالی می گذارند و قدمهای لرزان و نامصمم اولیه شان به گامهای محکم و کنجکاوانه تبدیل می شوند، والدین هم با...
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پ...
  13:33
  • 1

  • 8 سال پیش
  13:33
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پیچیده ای است. همچنان که نوزادان پا به دوران خردسالی می گذارند و قدمهای لرزان و نامصمم اولیه شان به گامهای محکم و کنجکاوانه تبدیل می شوند، والدین هم با...
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پ...
  14:12
  • 1

  • 8 سال پیش
  14:12
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پیچیده ای است. همچنان که نوزادان پا به دوران خردسالی می گذارند و قدمهای لرزان و نامصمم اولیه شان به گامهای محکم و کنجکاوانه تبدیل می شوند، والدین هم با...
  تربیت فرزندان تجربه ای منحصر به فرد و در عین حال پ...
  10:43
  • 1

  • 8 سال پیش
  10:43
  shenoto-ads
  shenoto-ads