اهنگ لالایی کودکانه جی جا

کارگاه مادر و کودک
122
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

اهنگ لالایی کودکانه جی جا

کارگاه مادر و کودک
122
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

کارگاه‌های تخصصی مادر و کودک جی جا :ویژه گروه سنیاز ۶ ماه تا ۴ سالبرنامه‌های متنوع در جهت توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی کودک  :اهداف کارگاهکاهش وابستگی و اضطراب جدایی کودک تقویت م...

05:03
 • 113

 • 5 ماه پیش
05:03
کارگاه‌های تخصصی مادر و کودک جی جا :ویژه گروه سنیاز ۶ ماه تا ۴ سالبرنامه‌های متنوع در جهت توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی کودک  :اهداف کارگاهکاهش وابستگی و اضطراب جدایی کودک تقویت م...

05:09
 • 73

 • 5 ماه پیش
05:09
کارگاه‌های تخصصی مادر و کودک جی جا :ویژه گروه سنیاز ۶ ماه تا ۴ سالبرنامه‌های متنوع در جهت توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی کودک  :اهداف کارگاهکاهش وابستگی و اضطراب جدایی کودک تقویت م...

04:04
 • 104

 • 5 ماه پیش
04:04
کارگاه‌های تخصصی مادر و کودک جی جا :ویژه گروه سنیاز ۶ ماه تا ۴ سالبرنامه‌های متنوع در جهت توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی کودک  :اهداف کارگاهکاهش وابستگی و اضطراب جدایی کودک تقویت م...

05:00
 • 102

 • 5 ماه پیش
05:00
کارگاه‌های تخصصی مادر و کودک جی جا :ویژه گروه سنیاز ۶ ماه تا ۴ سالبرنامه‌های متنوع در جهت توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی کودک  :اهداف کارگاهکاهش وابستگی و اضطراب جدایی کودک تقویت م...

05:16
 • 97

 • 5 ماه پیش
05:16
کارگاه‌های تخصصی مادر و کودک جی جا :ویژه گروه سنیاز ۶ ماه تا ۴ سالبرنامه‌های متنوع در جهت توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی کودک  :اهداف کارگاهکاهش وابستگی و اضطراب جدایی کودک تقویت م...

02:16
 • 117

 • 5 ماه پیش
02:16
کارگاه‌های تخصصی مادر و کودک جی جا :ویژه گروه سنیاز ۶ ماه تا ۴ سالبرنامه‌های متنوع در جهت توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی کودک  :اهداف کارگاهکاهش وابستگی و اضطراب جدایی کودک تقویت م...

01:43
 • 151

 • 5 ماه پیش
01:43
کارگاه‌های تخصصی مادر و کودک جی جا :ویژه گروه سنیاز ۶ ماه تا ۴ سالبرنامه‌های متنوع در جهت توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی کودک  :اهداف کارگاهکاهش وابستگی و اضطراب جدایی کودک تقویت م...

02:32
 • 150

 • 6 ماه پیش
02:32
کارگاه‌های تخصصی مادر و کودک جی جا :ویژه گروه سنیاز ۶ ماه تا ۴ سالبرنامه‌های متنوع در جهت توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی کودک  :اهداف کارگاهکاهش وابستگی و اضطراب جدایی کودک تقویت م...

03:15
 • 190

 • 6 ماه پیش
03:15
shenoto-ads
shenoto-ads