توضیح لغوی ادبی سوره تحریم

حمید رضا مستفید
2
میانگین پخش
17
تعداد پخش
1
دنبال کننده

توضیح لغوی ادبی سوره تحریم

حمید رضا مستفید
2
میانگین پخش
17
تعداد پخش
1
دنبال کننده

 • 2

 • 6 ماه پیش
آیات 10 تا 12...

آیات 10 تا 12

23:13
 • 2

 • 6 ماه پیش
23:13
 • 1

 • 6 ماه پیش
آیه 10...

آیه 10

22:47
 • 1

 • 6 ماه پیش
22:47
 • 1

 • 6 ماه پیش
آیات 9 و 10...

آیات 9 و 10

23:30
 • 1

 • 6 ماه پیش
23:30
 • 2

 • 6 ماه پیش
آیه 8...

آیه 8

20:29
 • 2

 • 6 ماه پیش
20:29
 • 2

 • 6 ماه پیش
آیات 7 و 8...

آیات 7 و 8

20:52
 • 2

 • 6 ماه پیش
20:52
 • 2

 • 6 ماه پیش
آیات 5 و 6...

آیات 5 و 6

25:59
 • 2

 • 6 ماه پیش
25:59
 • 2

 • 6 ماه پیش
آیه 4...

آیه 4

24:12
 • 2

 • 6 ماه پیش
24:12
 • 2

 • 6 ماه پیش
آیات 2 و 3...

آیات 2 و 3

21:31
 • 2

 • 6 ماه پیش
21:31
 • 3

 • 6 ماه پیش
آیات 1 و 2...

آیات 1 و 2

24:17
 • 3

 • 6 ماه پیش
24:17
shenoto-ads
shenoto-ads