نمونه آموزش های غیرحضوری دکتر شیری

hassan zerangian
  868
  میانگین پخش
  4.3K
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده

  نمونه آموزش های غیرحضوری دکتر شیری

  hassan zerangian
  868
  میانگین پخش
  4.3K
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده

  می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خود، تجربه شان کردم ، و شاید فردا فرصتی نباشد یا مغزی نمانده باشد برای روایتشان خردهایی که موجب سرور در زندگیم شد و حتما میدانید که این درسها از دل شکس...
  می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خ...
  01:00
  • 96

  • 3 سال پیش
  01:00
  می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خود، تجربه شان کردم ، و شاید فردا فرصتی نباشد یا مغزی نمانده باشد برای روایتشان خردهایی که موجب سرور در زندگیم شد و حتما میدانید که این درسها از دل شکس...
  می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خ...
  01:02
  • 80

  • 3 سال پیش
  01:02
  می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خود، تجربه شان کردم ، و شاید فردا فرصتی نباشد یا مغزی نمانده باشد برای روایتشان خردهایی که موجب سرور در زندگیم شد و حتما میدانید که این درسها از دل شکس...
  می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خ...
  01:00
  • 114

  • 3 سال پیش
  01:00
  می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خود، تجربه شان کردم ، و شاید فردا فرصتی نباشد یا مغزی نمانده باشد برای روایتشان خردهایی که موجب سرور در زندگیم شد و حتما میدانید که این درسها از دل شکس...
  می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خ...
  00:58
  • 3.8K

  • 3 سال پیش
  00:58
  می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خود، تجربه شان کردم ، و شاید فردا فرصتی نباشد یا مغزی نمانده باشد برای روایتشان خردهایی که موجب سرور در زندگیم شد و حتما میدانید که این درسها از دل شکس...
  می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خ...
  01:00
  • 247

  • 3 سال پیش
  01:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads