علی صابریان

علی صابریان
  186
  میانگین پخش
  3.2K
  تعداد پخش
  28
  دنبال کننده

  علی صابریان

  علی صابریان
  186
  میانگین پخش
  3.2K
  تعداد پخش
  28
  دنبال کننده

  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند و به دلیل ندانستن ضرر می کنند می سوزد . دوست داشتم فضایی فراهم می شد که بتوانم تجربیات خودم و بزرگان بازار بورس را در مورد موفقیت در بازار بورس در اخت...
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند ...
  25:00
  • 146

  • 4 سال پیش
  25:00
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند و به دلیل ندانستن ضرر می کنند می سوزد . دوست داشتم فضایی فراهم می شد که بتوانم تجربیات خودم و بزرگان بازار بورس را در مورد موفقیت در بازار بورس در اخت...
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند ...
  14:18
  • 145

  • 4 سال پیش
  14:18
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند و به دلیل ندانستن ضرر می کنند می سوزد . دوست داشتم فضایی فراهم می شد که بتوانم تجربیات خودم و بزرگان بازار بورس را در مورد موفقیت در بازار بورس در اخت...
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند ...
  11:00
  • 119

  • 4 سال پیش
  11:00
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند و به دلیل ندانستن ضرر می کنند می سوزد . دوست داشتم فضایی فراهم می شد که بتوانم تجربیات خودم و بزرگان بازار بورس را در مورد موفقیت در بازار بورس در اخت...
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند ...
  13:35
  • 287

  • 4 سال پیش
  13:35
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند و به دلیل ندانستن ضرر می کنند می سوزد . دوست داشتم فضایی فراهم می شد که بتوانم تجربیات خودم و بزرگان بازار بورس را در مورد موفقیت در بازار بورس در اخت...
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند ...
  14:05
  • 196

  • 4 سال پیش
  14:05
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند و به دلیل ندانستن ضرر می کنند می سوزد . دوست داشتم فضایی فراهم می شد که بتوانم تجربیات خودم و بزرگان بازار بورس را در مورد موفقیت در بازار بورس در اخت...
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند ...
  10:30
  • 224

  • 4 سال پیش
  10:30
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند و به دلیل ندانستن ضرر می کنند می سوزد . دوست داشتم فضایی فراهم می شد که بتوانم تجربیات خودم و بزرگان بازار بورس را در مورد موفقیت در بازار بورس در اخت...
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند ...
  26:22
  • 185

  • 4 سال پیش
  26:22
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند و به دلیل ندانستن ضرر می کنند می سوزد . دوست داشتم فضایی فراهم می شد که بتوانم تجربیات خودم و بزرگان بازار بورس را در مورد موفقیت در بازار بورس در اخت...
  همیشه دلم برای دوستانی که وارد بازار بورس می شوند ...
  11:28
  • 485

  • 4 سال پیش
  11:28
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا خواهید شد و به شما کمک می کند یک دید باز به بورس پیدا کنید و بتوانید نگاه حرف ای تری به سرمایه گذاری داشته باشید این دوره یک در سایت ناشر با ارزش 168...
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا...
  26:26
  • 133

  • 4 سال پیش
  26:26
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا خواهید شد و به شما کمک می کند یک دید باز به بورس پیدا کنید و بتوانید نگاه حرف ای تری به سرمایه گذاری داشته باشید این دوره یک در سایت ناشر با ارزش 168...
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا...
  08:10
  • 118

  • 4 سال پیش
  08:10
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا خواهید شد و به شما کمک می کند یک دید باز به بورس پیدا کنید و بتوانید نگاه حرف ای تری به سرمایه گذاری داشته باشید این دوره یک در سایت ناشر با ارزش 168...
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا...
  05:29
  • 122

  • 4 سال پیش
  05:29
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا خواهید شد و به شما کمک می کند یک دید باز به بورس پیدا کنید و بتوانید نگاه حرف ای تری به سرمایه گذاری داشته باشید این دوره یک در سایت ناشر با ارزش 168...
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا...
  06:24
  • 314

  • 4 سال پیش
  06:24
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا خواهید شد و به شما کمک می کند یک دید باز به بورس پیدا کنید و بتوانید نگاه حرف ای تری به سرمایه گذاری داشته باشید این دوره یک در سایت ناشر با ارزش 168...
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا...
  09:59
  • 106

  • 4 سال پیش
  09:59
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا خواهید شد و به شما کمک می کند یک دید باز به بورس پیدا کنید و بتوانید نگاه حرف ای تری به سرمایه گذاری داشته باشید این دوره یک در سایت ناشر با ارزش 168...
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا...
  08:31
  • 125

  • 4 سال پیش
  08:31
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا خواهید شد و به شما کمک می کند یک دید باز به بورس پیدا کنید و بتوانید نگاه حرف ای تری به سرمایه گذاری داشته باشید این دوره یک در سایت ناشر با ارزش 168...
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا...
  11:02
  • 139

  • 4 سال پیش
  11:02
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا خواهید شد و به شما کمک می کند یک دید باز به بورس پیدا کنید و بتوانید نگاه حرف ای تری به سرمایه گذاری داشته باشید این دوره یک در سایت ناشر با ارزش 168...
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا...
  07:47
  • 127

  • 4 سال پیش
  07:47
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا خواهید شد و به شما کمک می کند یک دید باز به بورس پیدا کنید و بتوانید نگاه حرف ای تری به سرمایه گذاری داشته باشید این دوره یک در سایت ناشر با ارزش 168...
  در این دوره شما با مفاهیم سرمایه گذاری و بورس آشنا...
  10:59
  • 186

  • 4 سال پیش
  10:59
  shenoto-ads
  shenoto-ads