مرکز ژرفا

مرکز ژرفا
  11
  میانگین پخش
  618
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  مرکز ژرفا

  مرکز ژرفا
  11
  میانگین پخش
  618
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  سلسله نشست های گفتمان محور جهاد سلامت تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
  سلسله نشست های گفتمان محور جهاد سلامت تاریخ: ۱۴۰۰/...
  01:06:00
  • 7

  • 10 ماه پیش
  01:06:00
  سلسله نشست های گفتمان محور جهاد سلامت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
  سلسله نشست های گفتمان محور جهاد سلامت تاریخ: ۱۴۰۰/...
  56:20
  • 7

  • 10 ماه پیش
  56:20
  سلسله نشست های جهاد سلامت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
  سلسله نشست های جهاد سلامت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
  43:19
  • 5

  • 10 ماه پیش
  43:19
  سلسله نشست های گفتمان محورجهاد سلامت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
  سلسله نشست های گفتمان محورجهاد سلامت تاریخ: ۱۴۰۰/۰...
  33:25
  • 42

  • 10 ماه پیش
  33:25
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
  01:13:21
  • 13

  • 10 ماه پیش
  01:13:21
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
  01:14:46
  • 7

  • 10 ماه پیش
  01:14:46
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
  01:01:48
  • 16

  • 10 ماه پیش
  01:01:48
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
  01:12:50
  • 9

  • 10 ماه پیش
  01:12:50
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
  01:08:27
  • 5

  • 10 ماه پیش
  01:08:27
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
  01:03:35
  • 5

  • 10 ماه پیش
  01:03:35
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۰۹
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۰۹
  46:40
  • 4

  • 10 ماه پیش
  46:40
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
  سلسله نشست های هویت و پیشرفت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
  53:20
  • 18

  • 10 ماه پیش
  53:20
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
  51:58
  • 7

  • 10 ماه پیش
  51:58
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
  01:07:57
  • 6

  • 10 ماه پیش
  01:07:57
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
  46:21
  • 14

  • 10 ماه پیش
  46:21
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
  01:42:28
  • 8

  • 10 ماه پیش
  01:42:28
  سلسله نشست های گفتمان محور جهاد و سلامت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
  سلسله نشست های گفتمان محور جهاد و سلامت تاریخ: ۱۴۰...
  34:31
  • 12

  • 10 ماه پیش
  34:31
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
  56:42
  • 10

  • 10 ماه پیش
  56:42
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  01:19:09
  • 11

  • 10 ماه پیش
  01:19:09
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
  01:16:48
  • 9

  • 10 ماه پیش
  01:16:48
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
  02:05:47
  • 11

  • 10 ماه پیش
  02:05:47
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
  01:17:50
  • 7

  • 10 ماه پیش
  01:17:50
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
  54:27
  • 7

  • 10 ماه پیش
  54:27
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
  01:06:09
  • 6

  • 10 ماه پیش
  01:06:09
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
  01:03:54
  • 6

  • 10 ماه پیش
  01:03:54
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۱۸
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۱۸
  59:54
  • 8

  • 10 ماه پیش
  59:54
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
  41:26
  • 6

  • 10 ماه پیش
  41:26
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
  01:11:14
  • 10

  • 10 ماه پیش
  01:11:14
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
  سلسله نشست های وضعیت شناسی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
  01:04:56
  • 9

  • 10 ماه پیش
  01:04:56
  سلسله نشست های گفتمان حکمرانی جهادی تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۲۷
  سلسله نشست های گفتمان حکمرانی جهادی تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/...
  52:46
  • 15

  • 10 ماه پیش
  52:46
  سلسله نشست های گفتمان جهادی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
  سلسله نشست های گفتمان جهادی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
  01:49:13
  • 6

  • 10 ماه پیش
  01:49:13
  سلسله نشست های گفتمان حکمرانی جهادی تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
  سلسله نشست های گفتمان حکمرانی جهادی تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/...
  01:32:46
  • 2

  • 10 ماه پیش
  01:32:46
  سلسله نشست های گفتمان حکمرانی جهادی تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
  سلسله نشست های گفتمان حکمرانی جهادی تاریخ: ۱۴۰۰/۰...
  01:42:26
  • 6

  • 10 ماه پیش
  01:42:26
  سلسله نشست های گفتمان حمرانی جهادی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
  سلسله نشست های گفتمان حمرانی جهادی تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷...
  01:38:11
  • 6

  • 10 ماه پیش
  01:38:11
  نشست های گفتمان محور نظام سلامت تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۲
  نشست های گفتمان محور نظام سلامت تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۲
  01:02:16
  • 5

  • 10 ماه پیش
  01:02:16
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
  01:07:36
  • 5

  • 10 ماه پیش
  01:07:36
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
  01:22:35
  • 11

  • 10 ماه پیش
  01:22:35
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ :۱۴۰۰/۱۱/۰۵
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ :۱۴۰۰/۱۱/۰۵
  01:13:19
  • 10

  • 10 ماه پیش
  01:13:19
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
  03:14:09
  • 5

  • 10 ماه پیش
  03:14:09
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۷
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۷
  01:30:39
  • 8

  • 10 ماه پیش
  01:30:39
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۲۰
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۲۰
  01:48:56
  • 10

  • 10 ماه پیش
  01:48:56
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ :۱۴۰۰/۰۸/۰۴
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ :۱۴۰۰/۰۸/۰۴
  01:37:28
  • 18

  • 10 ماه پیش
  01:37:28
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
  01:29:58
  • 15

  • 10 ماه پیش
  01:29:58
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ :۱۴۰۰/۰۷/۰۷
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ :۱۴۰۰/۰۷/۰۷
  01:33:24
  • 7

  • 10 ماه پیش
  01:33:24
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
  01:34:17
  • 9

  • 10 ماه پیش
  01:34:17
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
  سلسله نشست های نقد هنر و رسانه تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
  01:40:10
  • 13

  • 10 ماه پیش
  01:40:10
  سلسله نشست های عصرانه کتاب تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
  سلسله نشست های عصرانه کتاب تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
  01:15:50
  • 7

  • 10 ماه پیش
  01:15:50
  سلسله نشست های عصرانه کتاب تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۶
  سلسله نشست های عصرانه کتاب تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۶
  58:21
  • 22

  • 10 ماه پیش
  58:21
  سلسله نشست های عصرانه کتاب تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
  سلسله نشست های عصرانه کتاب تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
  01:17:10
  • 19

  • 10 ماه پیش
  01:17:10
  سلسله نشست های عصرانه کتاب تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
  سلسله نشست های عصرانه کتاب تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
  01:21:57
  • 5

  • 10 ماه پیش
  01:21:57
  shenoto-ads
  shenoto-ads