هپی فت

امین جعفری
2.2K
میانگین پخش
17.4K
تعداد پخش
23
دنبال کننده

هپی فت

امین جعفری
2.2K
میانگین پخش
17.4K
تعداد پخش
23
دنبال کننده

من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو کم کنم! جراحی کردن ذهن، یعنی آموزش دیدن، یعنی متفاوت دیدن و متفاوت فکر کردن و متفاوت نتیجه گرفتن. جراحی ذهن برای لاغری، روشیه کاملاً متفاوت و منحصر ...
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو ...
24:00
 • 2.5K

 • 3 سال پیش
24:00
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو کم کنم! جراحی کردن ذهن، یعنی آموزش دیدن، یعنی متفاوت دیدن و متفاوت فکر کردن و متفاوت نتیجه گرفتن. جراحی ذهن برای لاغری، روشیه کاملاً متفاوت و منحصر ...
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو ...
13:40
 • 1.5K

 • 3 سال پیش
13:40
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو کم کنم! جراحی کردن ذهن، یعنی آموزش دیدن، یعنی متفاوت دیدن و متفاوت فکر کردن و متفاوت نتیجه گرفتن. جراحی ذهن برای لاغری، روشیه کاملاً متفاوت و منحصر ...
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو ...
15:49
 • 1.9K

 • 3 سال پیش
15:49
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو کم کنم! جراحی کردن ذهن، یعنی آموزش دیدن، یعنی متفاوت دیدن و متفاوت فکر کردن و متفاوت نتیجه گرفتن. جراحی ذهن برای لاغری، روشیه کاملاً متفاوت و منحصر ...
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو ...
15:34
 • 4.0K

 • 3 سال پیش
15:34
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو کم کنم! جراحی کردن ذهن، یعنی آموزش دیدن، یعنی متفاوت دیدن و متفاوت فکر کردن و متفاوت نتیجه گرفتن. جراحی ذهن برای لاغری، روشیه کاملاً متفاوت و منحصر ...
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو ...
14:32
 • 1.6K

 • 3 سال پیش
14:32
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو کم کنم! جراحی کردن ذهن، یعنی آموزش دیدن، یعنی متفاوت دیدن و متفاوت فکر کردن و متفاوت نتیجه گرفتن. جراحی ذهن برای لاغری، روشیه کاملاً متفاوت و منحصر ...
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو ...
18:32
 • 1.9K

 • 3 سال پیش
18:32
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو کم کنم! جراحی کردن ذهن، یعنی آموزش دیدن، یعنی متفاوت دیدن و متفاوت فکر کردن و متفاوت نتیجه گرفتن. جراحی ذهن برای لاغری، روشیه کاملاً متفاوت و منحصر ...
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو ...
10:48
 • 1.7K

 • 3 سال پیش
10:48
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو کم کنم! جراحی کردن ذهن، یعنی آموزش دیدن، یعنی متفاوت دیدن و متفاوت فکر کردن و متفاوت نتیجه گرفتن. جراحی ذهن برای لاغری، روشیه کاملاً متفاوت و منحصر ...
من با جراحی کردن ذهنم تونستم 40کیلوگرم از وزنم رو ...
14:25
 • 2.3K

 • 3 سال پیش
14:25
shenoto-ads
shenoto-ads