قصه ی بازی

محمدصادق مسعودی
26
میانگین پخش
309
تعداد پخش
10
دنبال کننده

قصه ی بازی

محمدصادق مسعودی
26
میانگین پخش
309
تعداد پخش
10
دنبال کننده

 • 82

 • 1 سال پیش
#Mahsa_Amini#مهسا_امینیقصه هامون رو بازی کنیم .----موسیقی های اصلی این پادکست به ترتیب پخش :در تلگرام : https://t.me/gheseabazi...
بازی کنیم : یافتن دریچه زنده بودن ماـــاز هیچ نمی‌شه چیزی ساختمگر معنایی داشته باشهمگر اون معنا دارای هدفی باشهمگر اون هدف در یافته‌های ما اثر داشته باشهکه اون موقع هیچی نیستاین بازیهم از هیچ ساخته می...

بازی کنیم :

01:07:18
 • 20

 • 1 سال پیش
01:07:18
بازی کنیم : هدف زنده بودن ما ـــاز هیچ نمی‌شه چیزی ساختمگر معنایی داشته باشهمگر اون معنا دارای هدفی باشهکه اون موقع هیچی نیستاین بازیهم از هیچ ساخته میشهاز وقتی که حتا نفسی نداریمو به نفس درمیایمقصه ا...

باز...

47:05
 • 11

 • 1 سال پیش
47:05
 • 16

 • 1 سال پیش
بازی کنیم : معنا ، آستانه زنده بودن ما ____________________ از هیچ نمی‌شه چیزی ساخت مگر معنایی داشته باشه که اون موقع هیچی نیست این بازی هم از هیچ ساخته میشه از وقتی که حتا نفسی نداریم و به ن...
بازی کنیم : معنا ، آستانه زنده بودن ما _________...
36:10
 • 16

 • 1 سال پیش
36:10
در این بازی هر کدام ما یک قصه ای داریم برای تعریف کردن ، برای ساختن حال مون و از این قصه ما میخواهیم چیزی رو به دست بیاریم ، معنایی رو برای یافتن حقیقت بازی مون و این حقیقت ، در دل واقعیت هستی ای ست...
در این بازی هر کدام ما یک قصه ای داریم برای تعریف ...
34:25
 • 5

 • 2 سال پیش
34:25
در این بازی هر کدام ما یک قصه ای داریم برای تعریف کردن ، برای ساختن حال مون و از این قصه ما میخواهیم چیزی رو به دست بیاریم ، معنایی رو برای یافتن حقیقت بازی مون و این حقیقت ، در دل واقعیت هستی ای ست...
در این بازی هر کدام ما یک قصه ای داریم برای تعریف ...
46:05
 • 6

 • 2 سال پیش
46:05
در این بازی هر کدام ما یک قصه ای داریم برای تعریف کردن ، برای ساختن حال مون و از این قصه ما میخواهیم چیزی رو به دست بیاریم ، معنایی رو برای یافتن حقیقت بازی مون و این حقیقت ، در دل واقعیت هستی ای ست...
در این بازی هر کدام ما یک قصه ای داریم برای تعریف ...
31:38
 • 11

 • 2 سال پیش
31:38
در این بازی هر کدام ما یک قصه ای داریم برای تعریف کردن ، برای ساختن حال مون و از این قصه ما میخواهیم چیزی رو به دست بیاریم ، معنایی رو برای یافتن حقیقت بازی مون و این حقیقت ، در دل واقعیت هستی ای ست...
در این بازی هر کدام ما یک قصه ای داریم برای تعریف ...
25:39
 • 22

 • 2 سال پیش
25:39
در این بازی هر کدام ما یک قصه ای داریم برای تعریف کردن ، یک رویا ، یک گذشته و از این بازی یک انتظاری داریم که هر قدر هم پوچ و ابزورد اما وجود دارد در هستی ما و این در انتظار بودن هر قدر هم که بی‌نتی...
در این بازی هر کدام ما یک قصه ای داریم برای تعریف ...
19:28
 • 69

 • 2 سال پیش
19:28
سه سرآغاز این پادکست هم یک بازی ست تا کمی شما را با اصل بازی آشناتر کنم و خودم آماده اجرای یک پادکست جذاب بشم ؛ من قبل‌تر نیز هم چند پادکست را شروع کردم اما نتیجه آن تجربه بود پس برای نظم و ت...
سه سرآغاز این پادکست هم یک بازی ست تا کمی شما را ب...
07:11
 • 14

 • 2 سال پیش
07:11
سه سرآغاز این پادکست هم یک بازی ست تا کمی شما را با اصل بازی آشناتر کنم و خودم آماده اجرای یک پادکست جذاب بشم ؛ من قبل‌تر نیز هم چند پادکست را شروع کردم اما نتیجه آن تجربه بود پس برای نظم و ت...
سه سرآغاز این پادکست هم یک بازی ست تا کمی شما را ب...
09:03
 • 18

 • 2 سال پیش
09:03
سه سرآغاز این پادکست هم یک بازی ست تا کمی شما را با اصل بازی آشناتر کنم و خودم آماده اجرای یک پادکست جذاب بشم ؛ من قبل‌تر نیز هم چند پادکست را شروع کردم اما نتیجه آن تجربه بود پس برای نظم و ت...
سه سرآغاز این پادکست هم یک بازی ست تا کمی شما را ب...
03:45
 • 35

 • 2 سال پیش
03:45
shenoto-ads
shenoto-ads