Fight Era Podcast - پادکست عصر مبارزه

© Whale Studios
  7
  میانگین پخش
  494
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  Fight Era Podcast - پادکست عصر مبارزه

  © Whale Studios
  7
  میانگین پخش
  494
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  54:24
  • 18

  • 2 سال پیش
  54:24
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  35:28
  • 7

  • 2 سال پیش
  35:28
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  27:34
  • 9

  • 2 سال پیش
  27:34
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  01:08:52
  • 8

  • 2 سال پیش
  01:08:52
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  01:06:37
  • 18

  • 2 سال پیش
  01:06:37
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  01:28:42
  • 4

  • 2 سال پیش
  01:28:42
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  38:21
  • 18

  • 2 سال پیش
  38:21
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  43:42
  • 10

  • 2 سال پیش
  43:42
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  01:25:47
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:25:47
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  57:27
  • 3

  • 2 سال پیش
  57:27
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  28:12
  • 6

  • 2 سال پیش
  28:12
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 35 - بازگشت کانر مک گرگور ...

  پادکست عصر مبارزه - قسمت 35 - بازگشت کانر مک ...

  33:10
  • 14

  • 2 سال پیش
  33:10
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 34 - برد مکس هالووی ...

  پادکست عصر مبارزه - قسمت 34 - برد مکس هالووی<...

  22:18
  • 4

  • 2 سال پیش
  22:18
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  29:37
  • 6

  • 2 سال پیش
  29:37
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  48:26
  • 3

  • 2 سال پیش
  48:26
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  46:03
  • 12

  • 2 سال پیش
  46:03
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  27:18
  • 16

  • 2 سال پیش
  27:18
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  43:01
  • 44

  • 2 سال پیش
  43:01
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  01:34:11
  • 2

  • 2 سال پیش
  01:34:11
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 26 - بازگشت نیک دیاز و آنتونی جاشوا ...

  پادکست عصر مبارزه - قسمت 26 - بازگشت نیک دیاز...

  57:33
  • 3

  • 2 سال پیش
  57:33
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 25 - بازگشت یویل رومرو به بلاتور ...

  پادکست عصر مبارزه - قسمت 25 - بازگشت یویل روم...

  01:06:11
  • 1

  • 2 سال پیش
  01:06:11
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  44:11
  • 10

  • 2 سال پیش
  44:11
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  28:48
  • 1

  • 2 سال پیش
  28:48
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  01:02:11
  • 1

  • 2 سال پیش
  01:02:11
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  01:13:45
  • 9

  • 2 سال پیش
  01:13:45
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 20 - تی جی دیلاشاو، اسلام ماخاچو ...

  پادکست عصر مبارزه - قسمت 20 - تی جی دیلاشاو، ...

  42:00
  • 7

  • 2 سال پیش
  42:00
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  <...

  51:15
  • 11

  • 2 سال پیش
  51:15
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  <...

  01:03:46
  • 11

  • 2 سال پیش
  01:03:46
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  57:01
  • 13

  • 2 سال پیش
  57:01
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 16 - یو اف سی 263 و بازگشت نیت دیاز ...

  پادکست عصر مبارزه - قسمت 16 - یو اف سی 263 و ...

  39:38
  • 9

  • 3 سال پیش
  39:38
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 15 - فلوید میودر و لوگان پال ...

  پادکست عصر مبارزه - قسمت 15 - فلوید میودر و ل...

  34:56
  • 10

  • 3 سال پیش
  34:56
  پادکست عصر مبارزه با بامداد و نیما - قسمت 14 - نتایج یو اف سی 262، مبارزه تایسون فیوری و وایلدر ...

  پادکست عصر مبارزه با بامداد و نیما - قسمت 14 ...

  41:27
  • 1

  • 3 سال پیش
  41:27
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  38:39
  • 5

  • 3 سال پیش
  38:39
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  56:46
  • 10

  • 3 سال پیش
  56:46
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  01:01:20
  • 6

  • 3 سال پیش
  01:01:20
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  57:33
  • 1

  • 3 سال پیش
  57:33
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  15:12
  • 6

  • 3 سال پیش
  15:12
  عصر مبارزه با بامداد و نیما - قسمت 7 - بنیل داریوش، هورهه ماسویدال و کامارو عثمان، کوین هالند و برانسونروی یوتیوب، کست باکس و اسپاتیفای قرار گرفت. ...

  عصر مبارزه با بامداد و نیما - قسمت 7 - بنیل د...

  01:01:14
  • 33

  • 3 سال پیش
  01:01:14
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  01:44:26
  • 11

  • 3 سال پیش
  01:44:26
  #MMA #FightEra #عصر_مبارزهسلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هف...

  #MMA #FightEra #عصر_مبارزه


  س...

  01:07:47
  • 8

  • 3 سال پیش
  01:07:47
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 4 - یو اف سی : گان و روزنستروک، ناک اوت دریک لوییس ...

  پادکست عصر مبارزه - قسمت 4 - یو اف سی : گان و...

  47:14
  • 10

  • 3 سال پیش
  47:14
  In this episode of fight era podcast me and bamdad discuss UFC 258 results, nate diaz new fight and other upcoming fights. ...

  In this episode of fight era podcast me and b...

  51:16
  • 8

  • 3 سال پیش
  51:16
  توی این اپیزود پادکست عصر مبارزه من و بامداد درباره مبارزه حبیب و جی اس پی و روبداد پیش رو یو اف سی وولکلو در مقابل اووریم میپردازیم. ...

  توی این اپیزود پادکست عصر مبارزه من و بامداد ...

  39:16
  • 14

  • 3 سال پیش
  39:16
  پادکست عصر مبارزه با نیما و بامداد - قسمت 1نتایج UFC 257 کانر مک گرگور و داستین پوریر ...

  پادکست عصر مبارزه با نیما و بامداد - قسمت 1<...

  50:11
  • 12

  • 3 سال پیش
  50:11
  سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین. اینجا من - نیما - و بامداد درباره ورزش هنرهای رزمی ترکیبی و اتفاقات توش صحبت می کنیم و پیش بینی هامون رو برای مبارزه های هر هفته ارایه میدیم. اگه از این...

  سلام بچه ها، به پادکست عصر مبارزه خوش اومدین....

  58:45
  • 11

  • 3 سال پیش
  58:45
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 76توی بخش اول این اپیزود درباره نتایج رویدادهای UFC در 6 ماه اخیر صحبت می کنیم.توی بخش دوم درباره اخبار مهم این ماه از جمله واگذاری کمربند قهرمانی لایت هوی ویت توسط جان جونز...

  پادکست عصر مبارزه - قسمت 76


  ...

  46:59
  • 7

  • 3 سال پیش
  46:59
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 75 توی این اپیزود من به سوال های شنونده های پادکست پاسخ میدم و در انتهای اپیزود خبرهای این هفته رو بررسی میکنم.. لطفاً در خانه بمانید و مراقب باشید. @FightEra @UFCCenter...
  پادکست عصر مبارزه - قسمت 75 توی این اپیزود من ب...
  45:07
  • 10

  • 4 سال پیش
  45:07
  Fight Era Podcast - Ep. 74 - پادکست عصر مبارزه...
  Fight Era Podcast - Ep. 74 - پادکست عصر مبارزه
  18:09
  • 8

  • 4 سال پیش
  18:09
  Fight Era Podcast - Ep. 73 - پادکست عصر مبارزه...
  Fight Era Podcast - Ep. 73 - پادکست عصر مبارزه
  47:35
  • 4

  • 4 سال پیش
  47:35
  Fight Era Podcast - Ep. 72 - پادکست عصر مبارزه...
  Fight Era Podcast - Ep. 72 - پادکست عصر مبارزه
  18:49
  • 10

  • 4 سال پیش
  18:49
  shenoto-ads
  shenoto-ads