چطور یاد بگیریم ؟

فرید موذن
26
میانگین پخش
127
تعداد پخش
8
دنبال کننده

چطور یاد بگیریم ؟

فرید موذن
26
میانگین پخش
127
تعداد پخش
8
دنبال کننده

در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از دست می دهد چرا که با پیشرفت تکنولوژی؛ یادگیری دیگر به زمان و مکان و شخص خاصی محدود نمی شود.آنچه ما در این پادکست به آن می پردازیم اهمیت یادگیری در شرای...
در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از د...
04:46
  • 19

  • 3 سال پیش
04:46
در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از دست می دهد چرا که با پیشرفت تکنولوژی؛ یادگیری دیگر به زمان و مکان و شخص خاصی محدود نمی شود.آنچه ما در این پادکست به آن می پردازیم اهمیت یادگیری در شرای...
در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از د...
02:10
  • 14

  • 3 سال پیش
02:10
در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از دست می دهد چرا که با پیشرفت تکنولوژی؛ یادگیری دیگر به زمان و مکان و شخص خاصی محدود نمی شود.آنچه ما در این پادکست به آن می پردازیم اهمیت یادگیری در شرای...
در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از د...
05:50
  • 26

  • 3 سال پیش
05:50
در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از دست می دهد چرا که با پیشرفت تکنولوژی؛ یادگیری دیگر به زمان و مکان و شخص خاصی محدود نمی شود.آنچه ما در این پادکست به آن می پردازیم اهمیت یادگیری در شرای...
در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از د...
03:08
  • 24

  • 3 سال پیش
03:08
در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از دست می دهد چرا که با پیشرفت تکنولوژی؛ یادگیری دیگر به زمان و مکان و شخص خاصی محدود نمی شود.آنچه ما در این پادکست به آن می پردازیم اهمیت یادگیری در شرای...
در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از د...
02:40
  • 44

  • 3 سال پیش
02:40
shenoto-ads
shenoto-ads