اصفهان آهن

اصفهان آهن
6
میانگین پخش
553
تعداد پخش
5
دنبال کننده

اصفهان آهن

اصفهان آهن
6
میانگین پخش
553
تعداد پخش
5
دنبال کننده

محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:58
 • 6

 • 2 سال پیش
00:58
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:07
 • 11

 • 2 سال پیش
02:07
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:00
 • 5

 • 2 سال پیش
02:00
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:04
 • 5

 • 2 سال پیش
02:04
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 7

 • 2 سال پیش
00:59
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 8

 • 2 سال پیش
00:59
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
03:07
 • 8

 • 2 سال پیش
03:07
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:14
 • 5

 • 2 سال پیش
02:14
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:36
 • 7

 • 2 سال پیش
02:36
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
03:35
 • 13

 • 2 سال پیش
03:35
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 4

 • 2 سال پیش
00:59
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:27
 • 3

 • 2 سال پیش
02:27
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
03:56
 • 5

 • 2 سال پیش
03:56
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
05:00
 • 3

 • 2 سال پیش
05:00
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 4

 • 2 سال پیش
00:59
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
05:58
 • 6

 • 2 سال پیش
05:58
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 5

 • 2 سال پیش
00:59
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:58
 • 4

 • 2 سال پیش
00:58
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
05:54
 • 13

 • 2 سال پیش
05:54
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:54
 • 6

 • 2 سال پیش
02:54
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 4

 • 2 سال پیش
00:59
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:20
 • 6

 • 2 سال پیش
02:20
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
05:56
 • 5

 • 2 سال پیش
05:56
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:58
 • 5

 • 2 سال پیش
00:58
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
03:33
 • 6

 • 2 سال پیش
03:33
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
03:57
 • 5

 • 2 سال پیش
03:57
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:58
 • 10

 • 2 سال پیش
00:58
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
09:36
 • 9

 • 2 سال پیش
09:36
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 7

 • 2 سال پیش
00:59
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
03:13
 • 6

 • 2 سال پیش
03:13
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 5

 • 2 سال پیش
00:59
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:40
 • 5

 • 2 سال پیش
02:40
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
03:18
 • 5

 • 2 سال پیش
03:18
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:43
 • 6

 • 2 سال پیش
02:43
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
01:39
 • 12

 • 2 سال پیش
01:39
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:58
 • 6

 • 2 سال پیش
02:58
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:38
 • 6

 • 2 سال پیش
02:38
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:58
 • 7

 • 2 سال پیش
00:58
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
08:26
 • 5

 • 2 سال پیش
08:26
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 4

 • 2 سال پیش
00:59
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
03:36
 • 7

 • 2 سال پیش
03:36
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
03:44
 • 6

 • 2 سال پیش
03:44
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:57
 • 6

 • 2 سال پیش
00:57
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
04:24
 • 6

 • 2 سال پیش
04:24
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:15
 • 6

 • 2 سال پیش
02:15
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:43
 • 4

 • 2 سال پیش
02:43
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:55
 • 11

 • 2 سال پیش
02:55
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگرد، معرفی مقاطع فولادی و......
مطالب جذاب هفته شامل معرفی کارخانه های تولید میلگر...
02:55
 • 5

 • 2 سال پیش
02:55
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 8

 • 2 سال پیش
00:59
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیمت دلار و شرایط بورس ایران https://esfahanahan.com/...
محتواهای ۶۰ ثانیه ای درباره وضعیت بازار فولاد، قیم...
00:59
 • 7

 • 2 سال پیش
00:59
shenoto-ads
shenoto-ads