در محضر قرآن

حسین ذاکر
8
میانگین پخش
235
تعداد پخش
3
دنبال کننده

در محضر قرآن

حسین ذاکر
8
میانگین پخش
235
تعداد پخش
3
دنبال کننده

جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
24:29
 • 3

 • 1 سال پیش
24:29
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
44:27
 • 9

 • 1 سال پیش
44:27
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
47:13
 • 8

 • 1 سال پیش
47:13
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
43:10
 • 6

 • 1 سال پیش
43:10
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
42:33
 • 5

 • 1 سال پیش
42:33
جلسات کوتاه قرآنی دانشگاه شریف در مورد جایگاه مردم از منظر قرآن
جلسات کوتاه قرآنی دانشگاه شریف در مورد جایگاه مردم...
11:09
 • 4

 • 1 سال پیش
11:09
جلسات کوتاه قرآنی دانشگاه شریف در مورد جایگاه مردم از منظر قرآن
جلسات کوتاه قرآنی دانشگاه شریف در مورد جایگاه مردم...
10:01
 • 3

 • 1 سال پیش
10:01
جلسات کوتاه قرآنی دانشگاه شریف در مورد جایگاه مردم از منظر قرآن
جلسات کوتاه قرآنی دانشگاه شریف در مورد جایگاه مردم...
10:03
 • 7

 • 1 سال پیش
10:03
جلسات کوتاه قرآنی دانشگاه شریف در مورد جایگاه مردم از منظر قرآن
جلسات کوتاه قرآنی دانشگاه شریف در مورد جایگاه مردم...
10:45
 • 11

 • 1 سال پیش
10:45
جلسات کوتاه قرآنی دانشگاه شریف در مورد جایگاه مردم از منظر قرآن
جلسات کوتاه قرآنی دانشگاه شریف در مورد جایگاه مردم...
09:59
 • 9

 • 1 سال پیش
09:59
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
46:40
 • 8

 • 1 سال پیش
46:40
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
29:43
 • 3

 • 1 سال پیش
29:43
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
42:16
 • 5

 • 1 سال پیش
42:16
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
47:20
 • 12

 • 1 سال پیش
47:20
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
48:02
 • 9

 • 1 سال پیش
48:02
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
57:47
 • 13

 • 1 سال پیش
57:47
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم این جلسات از خرداد ماه 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد یک شنبه ها ساعت 20:...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
46:31
 • 16

 • 1 سال پیش
46:31
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
48:10
 • 4

 • 1 سال پیش
48:10
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
49:28
 • 4

 • 1 سال پیش
49:28
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
48:52
 • 5

 • 1 سال پیش
48:52
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
41:34
 • 3

 • 1 سال پیش
41:34
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
55:15
 • 4

 • 1 سال پیش
55:15
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
48:54
 • 7

 • 1 سال پیش
48:54
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
51:45
 • 5

 • 1 سال پیش
51:45
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
47:37
 • 2

 • 1 سال پیش
47:37
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
43:16
 • 4

 • 1 سال پیش
43:16
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
52:57
 • 4

 • 1 سال پیش
52:57
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
53:17
 • 6

 • 1 سال پیش
53:17
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
53:08
 • 9

 • 1 سال پیش
53:08
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
50:07
 • 9

 • 1 سال پیش
50:07
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
49:30
 • 8

 • 1 سال پیش
49:30
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتدای ماه مبارک رمضان 1400 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل اول این جلسات در ماه مبارک رمضان 1400 برگزار شده است. یک شنبه ها ساعت 21 yun.ir/quran1...
جلسات تدبر در قرآن این جلسات به صورت مجازی از ابتد...
47:23
 • 30

 • 1 سال پیش
47:23
shenoto-ads
shenoto-ads