آکادمی چرخ

آکادمی چرخ
  95
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  14
  دنبال کننده

  آکادمی چرخ

  آکادمی چرخ
  95
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  14
  دنبال کننده

  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  47:49
  • 64

  • 5 سال پیش
  47:49
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  56:35
  • 56

  • 5 سال پیش
  56:35
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  38:45
  • 103

  • 5 سال پیش
  38:45
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  38:31
  • 82

  • 5 سال پیش
  38:31
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  30:50
  • 59

  • 5 سال پیش
  30:50
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  36:42
  • 56

  • 5 سال پیش
  36:42
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  54:52
  • 129

  • 5 سال پیش
  54:52
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  57:22
  • 67

  • 5 سال پیش
  57:22
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  20:32
  • 70

  • 5 سال پیش
  20:32
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  44:37
  • 79

  • 5 سال پیش
  44:37
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  31:51
  • 69

  • 5 سال پیش
  31:51
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  25:10
  • 91

  • 5 سال پیش
  25:10
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم کارآفرینان استارتاپی می‌پردازد. به موضوعاتی چون: اهمیت رشد در استارتاپ‌ها مسائل حقوقی استارتاپ‌ها تیم‌سازی در استارتاپ‌ها نوسانات نرخ ارز و تاثیر ...
  محمدرضا فرحی در رادیکال به دغدغه‌ها و چالش‌های مهم...
  24:27
  • 300

  • 5 سال پیش
  24:27
  shenoto-ads
  shenoto-ads