اخلاق در کسب و کار

business ethics
14
میانگین پخش
109
تعداد پخش
4
دنبال کننده
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر باعث شده بسیاری از کسب و کارها دچار فساد بشن و در این میان فقط کسب و کارها نیستند که این هرج و مرج را به وجود آورده اند بلکه رفتار مصرف کننده هم در بیش...
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر ب...
07:52
 • 20

 • 2 سال پیش
07:52
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر باعث شده بسیاری از کسب و کارها دچار فساد بشن و در این میان فقط کسب و کارها نیستند که این هرج و مرج را به وجود آورده اند بلکه رفتار مصرف کننده هم در بیش...
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر ب...
12:30
 • 9

 • 2 سال پیش
12:30
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر باعث شده بسیاری از کسب و کارها دچار فساد بشن و در این میان فقط کسب و کارها نیستند که این هرج و مرج را به وجود آورده اند بلکه رفتار مصرف کننده هم در بیش...
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر ب...
05:44
 • 4

 • 2 سال پیش
05:44
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر باعث شده بسیاری از کسب و کارها دچار فساد بشن و در این میان فقط کسب و کارها نیستند که این هرج و مرج را به وجود آورده اند بلکه رفتار مصرف کننده هم در بیش...
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر ب...
10:09
 • 6

 • 2 سال پیش
10:09
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر باعث شده بسیاری از کسب و کارها دچار فساد بشن و در این میان فقط کسب و کارها نیستند که این هرج و مرج را به وجود آورده اند بلکه رفتار مصرف کننده هم در بیش...
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر ب...
07:36
 • 8

 • 2 سال پیش
07:36
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر باعث شده بسیاری از کسب و کارها دچار فساد بشن و در این میان فقط کسب و کارها نیستند که این هرج و مرج را به وجود آورده اند بلکه رفتار مصرف کننده هم در بیش...
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر ب...
08:15
 • 5

 • 2 سال پیش
08:15
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر باعث شده بسیاری از کسب و کارها دچار فساد بشن و در این میان فقط کسب و کارها نیستند که این هرج و مرج را به وجود آورده اند بلکه رفتار مصرف کننده هم در بیش...
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر ب...
04:13
 • 7

 • 2 سال پیش
04:13
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر باعث شده بسیاری از کسب و کارها دچار فساد بشن و در این میان فقط کسب و کارها نیستند که این هرج و مرج را به وجود آورده اند بلکه رفتار مصرف کننده هم در بیش...
اوضاع اقتصادی و شرایط ویژه ایران در سال های اخیر ب...
03:52
 • 50

 • 2 سال پیش
03:52
shenoto-ads
shenoto-ads