مرکز تربیت رسانه‌ای باران

مرکز تربیت رسانه‌ای باران
11
میانگین پخش
463
تعداد پخش
15
دنبال کننده
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:27
 • 17

 • 2 سال پیش
03:27
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:39
 • 10

 • 2 سال پیش
03:39
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
04:10
 • 9

 • 2 سال پیش
04:10
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:44
 • 6

 • 2 سال پیش
03:44
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:28
 • 5

 • 2 سال پیش
03:28
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:23
 • 6

 • 2 سال پیش
03:23
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:28
 • 4

 • 2 سال پیش
03:28
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:27
 • 10

 • 2 سال پیش
03:27
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:39
 • 5

 • 2 سال پیش
03:39
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:06
 • 5

 • 2 سال پیش
03:06
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:15
 • 6

 • 2 سال پیش
03:15
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:13
 • 6

 • 2 سال پیش
03:13
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:33
 • 5

 • 2 سال پیش
03:33
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:29
 • 8

 • 2 سال پیش
03:29
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:15
 • 11

 • 2 سال پیش
03:15
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مهارت‌های تربیت رسانه‌ای والدین که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:20
 • 13

 • 2 سال پیش
03:20
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره سبک‌های تربیت فرزند کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
04:06
 • 6

 • 2 سال پیش
04:06
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره سبک‌های تربیت فرزند کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
04:11
 • 7

 • 2 سال پیش
04:11
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره سبک‌های تربیت فرزند کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:36
 • 11

 • 2 سال پیش
03:36
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره سبک‌های تربیت فرزند کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:24
 • 11

 • 2 سال پیش
03:24
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره سبک‌های تربیت فرزند کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:31
 • 29

 • 2 سال پیش
03:31
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره سبک‌های تربیت فرزند کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:08
 • 19

 • 2 سال پیش
03:08
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره ساحت‌های شش‌گانه تربیت کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:30
 • 4

 • 2 سال پیش
03:30
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره ساحت‌های شش‌گانه تربیت کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:21
 • 12

 • 2 سال پیش
03:21
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره ساحت‌های شش‌گانه تربیت کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:27
 • 5

 • 2 سال پیش
03:27
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره ساحت‌های شش‌گانه تربیت کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:30
 • 5

 • 2 سال پیش
03:30
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره ساحت‌های شش‌گانه تربیت کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:27
 • 10

 • 2 سال پیش
03:27
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره ساحت‌های شش‌گانه تربیت کودک و نوجوان که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:39
 • 34

 • 2 سال پیش
03:39
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 6 تا 11 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
30:00
 • 5

 • 2 سال پیش
30:00
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 6 تا 11 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
30:00
 • 8

 • 2 سال پیش
30:00
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 6 تا 11 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
30:00
 • 5

 • 2 سال پیش
30:00
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:40
 • 2

 • 2 سال پیش
03:40
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
02:54
 • 4

 • 2 سال پیش
02:54
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:17
 • 1

 • 2 سال پیش
03:17
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:05
 • 1

 • 2 سال پیش
03:05
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
03:39
 • 4

 • 2 سال پیش
03:39
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 6 تا 11 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
30:00
 • 2

 • 2 سال پیش
30:00
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 6 تا 11 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
30:00
 • 2

 • 2 سال پیش
30:00
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی تسنیم درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در پاییز 1400 از رادیو قرآن پخش شده است....
درس‌گفتار صوتی دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی ت...
02:57
 • 7

 • 2 سال پیش
02:57
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 6 تا 11 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
30:00
 • 28

 • 2 سال پیش
30:00
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 31 فروردین تا 5 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
29:47
 • 4

 • 2 سال پیش
29:47
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 31 فروردین تا 5 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
29:56
 • 3

 • 2 سال پیش
29:56
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 31 فروردین تا 5 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
30:00
 • 4

 • 2 سال پیش
30:00
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 31 فروردین تا 5 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
29:59
 • 9

 • 2 سال پیش
29:59
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 31 فروردین تا 5 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
30:00
 • 16

 • 2 سال پیش
30:00
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی در برنامه رادیویی «سایه روشن» درباره مبانی تربیت رسانه‌ای که در تاریخ 31 فروردین تا 5 اردیبهشت 1398 از رادیو معارف پخش شده است....
گفتگوی رادیویی مهندس حسین غفاری و دکتر سعید مدرسی ...
29:59
 • 79

 • 2 سال پیش
29:59
shenoto-ads
shenoto-ads